1412. 21. september. Helsingborg


Jens Vestensen sælger og skøder to gårde i Grødby i Ivetofta sogn, Villands herred, til hr. Aksel Pedersen af Härlöv.

Tekst efter Aa1

Tekst

Alle mendt thetthe breff seer eller høre, hillser ieg Iusse Vestenssen[1] aff vapenn, euindelig medt gudt, ♦

Thet skall alle uittherligtt uære, saa uell komme skullendis, som nu neruærindis erre, ath ieg uederkiendis mig medt thetthe mith obne breff, ath haffue solldt och skøtt, och alldelis opladet velborinn mandt och erligen her Axell Pethersenn ridder aff Herløff tho gaarde i Grødby[2] som ligge i Iffuetofft[3] sogn vdi Villandtzherridt till euerdelig eye, medt alltt thet, som till thetthe forne nu tilligger, och liggit haffuer aff arilldt, medt ager och eng, skoff och vandt, vaatt och thiurtt, inthet vnderthagitt i huor thet hellst ligger alleuegne omkring inden fire marckeskiell, i huilcke gaarde, som i thenn ene nu boer, en som heder Pether, och giffuer iii pundht kornn huertt aar till landgilde och i thenn andre, boer, en som heder Styrmandt, och giffuer ii pundht kornn till landgilde huertt aar\ Item uederkiendir ieg mig medt thetthe mith obne breff, op ath haffue boridt aff forne her Axell Pethersenn far, och fulldtuerdt for thette forne godtz, saa ath mig i alle maade uel ath nøgis, ♦

Item tilbinder ieg mig, och mine arffuinge then forne her Axell Pedersenn och hans arffuinge thetthe forne godtz, frii och himle och till ath staa for huer mandtz tillthal, ♦

Och uorder thet saa ath thetthe forne godtz vorder forne her Axell Pederssenn eller hans arffuinge i nogre hande maade affgangen for mine vonhiemellse skylldt, tha tilbinder ieg mig och mine arffuinge, hanom eller hans arffuinge op ath retthe alldt thenn skade som handt her i thage kandt eller hans arffuinge ther i thage kunde, ♦

In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum nobilium et discretorum uidelicet domini Iacobi Scarolt militis Nicolai Torsen de Branswich, Iohannis Nicolai de Belteberg, et Petri Tulonis armigerorum præsentibus est appensum ♦

Datum Helsingburg anno domini 1412 octaua exaltationis sanct<e>[4] crusis[5] .

1. Iusse Vestenssen] Iusse Vestenssen Aa1Iesse Westenssen registraturen. 2. Grødby] Grødby registraturenGrædby Aa1. 3. Iffuetofft] Iffuetofft registraturenFruethoffthæ Aa1. 4. sanct<e>] sancti Aa1. 5. crusis] = crucis.

Oversættelse

Jeg Jens Vestensen, væbner, hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindelig med Gud.

Det skal være vitterligt for alle, såvel fremtidige som nulevende, at jeg med dette mit åbne brev anerkender, at jeg til den velbyrdige og ærlige mand hr. Aksel Pedersen af Härlöv, ridder, har solgt, skødet og fuldstændigt opladt to gårde i Grödby i Ivetofte sogn i Villands herred til evig besiddelse med alt det, der ligger til dette foranskrevne og fra gammel tid har ligget dertil, nemlig agre og enge, skove og fiskevande, vådt og tørt uden undtagelse, hvorsomhelst det end ligger inden for de fire mark skel; i disse gårde bor nu i den ene en, der hedder Peder, som hvert år giver tre pund korn i landgilde, og i den anden bor en, der hedder Styrmand, som hvert år giver to pund korn i landgilde.

Fremdeles anerkender jeg med dette mit åbne brev at have oppebåret hel og fuldstændig betaling af nævnte hr. Aksel Pedersen for dette fornævnte gods, så at jeg i alle henseender er vel tilfreds.

Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle fornævnte hr. Aksel Pedersen og hans arvinger dette fornævnte og til at fremstå på tinge mod tiltale fra hvemsomhelst. Skulle det ske, at dette fornævnte gods på nogen måde blev afvundet fornævnte hr. Aksel Pedersen eller hans arvinger på grund af mangler ved min hjemmel, så forpligter jeg mig og mine arvinger til at holde ham og hans arvinger skadesløse for den skade, som han eller de kunne blive påført derved. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige og gode mænd, nemlig hr. Jakob Skarholt, ridder, Niels Torsen af Stora Brandsvig, Jens Nielsen af Bälteberga og Peder Tulesen, væbnere.

Givet i Helsingborg i det Herrens år 1412 ottendedagen efter ophøjelsen af det hellige kors.