1416. 27. september. Vordingborg


Kong Erik 7. af Pommern skænker gården Kyse og Kyse fang til det kloster, som skal oprettes i Skemminge (nu: Maribo).

Tekst efter Ab.

Tekst

Wy Erik met gudz nathæ Danmarkis, Swerigis, Norgis, Wendis oc Godis koning, oc hertugh i Pomern, helse alle the, som thettæ breff see æller høre, kerlicæ met gudh oc wor nathæ, ok kungøre, at wi, gudh, wor fruwæ, oc sanctæ Birgittæ till loff, hether oc ære, oc met beradhet moeth, effter wort righens radz radh, for wort oc woræ righens bæstæ oc bestandelse, giuæ oc vnnæ wor goerdh Kywsæ oc Kywsefang, i Sieland liggendis, met alle gotz, ther nw tilliggæ, oc alle oc hwer serdeles the gotzes tilliggelsæ, som ær agher, æng, fægang, schowgh, fischewatn, møllæ, møllæstædh, woet, thiwrt, nær by oc fiærnæ, ee hwat thet hælst hether, enchtæ wnnen taghet, met all koninglicæ ræt, till eet kloster byggæ skulendes i Schemynge i Laland, aff orden, som i Watzstenæ i Swerighe ær, till ewerdelich eghæ. ♦

Ok tilbinde wi oss, wore arwingæ, oc æffterkommere, forneffnde byggeskulendes closter i Schemmyngæ at frii oc hemblæ forneffnde goerd Kiwsæ oc Kiwsefang, met alle the gotz, ther tilliggiæ, oc all oc hwer serdelis the gotzes tilliggelse, fore hwer mans tilltall, effter thy som landzlagh tilsigher. ♦

Hwilke forneffnde gotz wor nathugæ fru drotning Margretæ , gudh henne sieell haue, oc wi køpt haue aff rættæ eghære, oc betalet fore fææ oc fult wærdh. ♦

Till hwes tinghx widhnebyrdh haue wi wort secrete, met wor kære husfruwes drotning Philippæs etcetera oc hetherlicæ fathers met gudh, oss ælschelicæ, swasom er, Pethers met gudz nathe biscop i Roskilde, Naffnes aff samme nathæ biscop i Wæstræ Arws, hr. Anders Jechopsøn , hr. Waldemar Bydelsbagh , Endreds aff Lossen, Iwen Bryskes , riddere, oc Jenis Andherssøn , prouest i Othensæ, oc wor ælschelic canzelers, insighlæ, met wilghe oc witscap, ladet henge fore thettæ breff. ♦

Datum in castro nostro Wordingborgensi, anno domini mcdsextodecimo, dominica proxima ante Michaelis archangeli. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.