1417. 21. januar. Roskilde


Jacobus, biskop af Gardar, Niels Thomsen, custos i Roskilde Gråbrødrekloster, og Niels Fynbo, gardian sammesteds, vidimerer den overenskomst om København, som blev indgået 8. november 1416 mellem kong Erik 7. af Pommern og Danmarks, Sveriges og Norges rigsråd på den ene side og Roskilde domkapitel på den anden side.

Udtog efter A. Det vidimerede brev er udgivet i DD 1416 8. nov., nr. 14161108001.

Tekst

Alle the som thettæ breff see æller høræ helse wy . Jechop meth gudz nathæ biscop i Grønland brother Nyels Thomessøn custos aff Grabrøthere j Roskilde oc brother Nyels Fywnbo gardien j samme stæd ewinnelich meth gudh ♦

Wi kungøre thet alle mæn nærwerende oc kommeskulende at vnder wors herre aar thusend firæhundred oc vppa thet syttende aar vppa sancte Agnetes dagh ther heligh juncfru ar / waræ skickede fore os vppa capittels hws j Roskilde hetherlicæ herræ som ar Laurens . Jenssøn . dæghen j Roskilde oc capittel j samme stædh oc fræmbore breff fore os meth . hele jnciglæ oc wscadde j alle stedh aff mistenkelse ludendes vppa deythingen vm Køpendhaffn som halneth oc begrepen war mellem mechtigh førstæ oc herræ / herre Erik meth gudz nathæ Danmarks Sweriges Norges Wendes oc Godes koning oc hertugh j Pomeren vppa then ene sithæ oc prowest Cristiern oc capittel i Roskilde . vppa then annen sithæ ordh fran ordh som her effter følger

I gutz naffn amen (etcetera = DD 1416 8. nov., nr. 14161108001) ♦

Til hwes thingx widhnebyrdh wy hængæ wore jnciglæ fore thettæ breff / ♦

Giuet aar dagh oc stædh som foræ screffuer (!) ar ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.