1421. 13. november.


Henning (Hansen) Podebusk af Skjern og hans hustru Kristine Jensdatter (Falk) skifter med hr. Aksel Pedersen (Thott) i Härlöv, ridder, på vegne af hans søn Oluf Akselsen (Thott), Vallø gård med forbygning, ladegård og frugthave i to dele, således at Aksel Pedersen har taget den østre del og Henning Podebusk og hans hustru den vestre. Henning Podebusk og hans hustru skal give Oluf Akselsen 25 lødige mark for hans halvdel af det tegltækkede hus, som står på deres del.

Henning Podebusk eller hans hustru skal desuden skifte alt det gods, som Jens (Eskilsen) Falk ejede på Sjælland, Møn og Falster samt Bidstrup gård med alt det gods på Fyn og i Jylland, som Henning Podebusk var kommet i besiddelse af med Bidstrup gård, i to dele. Aksel Pedersen eller hans søn må vælge, hvilken del de helst vil have, ligegyldigt om Henning Podebusk eller hans hustru vil skifte hver gård for sig i to dele eller en hel gård i hver del. Dette skal Henning Podebusk eller hans hustru gøre senest et halvt år før, de indløser deres del af Vallø gård, som de havde pantsat til Aksel Pedersen for 800 gamle engelske nobler. Aksel Pedersen skal være fri for alle krav på de indtægter, som han havde oppebåret af Vallø gård og Henning Pudebusk ligeledes for alle de indtægter, som han havde oppebåret af Bidstrup gård.

Tekst efter A.

Tekst

Jæch Henningh Putbusch[1] aff Skærnæ ridderæ oc[2] jæc Cristinæ Jenssædother forde hær Hennings husfrw[3] kennæs openbaræ meth thettæ wort opnæ breff oss athawæ skifft meth een wælboren man hær Axel[4] Pætherssøn ridderæ j Hærdeløff pa hans søns wæghnæ / Olaff Axelssøn Walløffs gard[5] .j. tw . oc forburghen lathegarden oc abelgarden . swo at hær Axel Pætherssøn hawer taget / then østræ deel aff thessæ forde gard oc gotz oc then wæstræ deel ær oss tilfallæn ♦

Oc sculæ wy æller wore arwingæ giwæ Olaff Axelssøn æller hans arwingæ xxv lødig mark j gængæ pænningæ oc gewæ foræ theres halffdelen aff thet hws som pa wor deel stander och ær thacht meth theghl ♦

Item scal jæc forde Henning oc wil æller forde myn husfrwæ Cristinnæ æller woræ[6] arwingæ / skifftæ scowæ markæ fisskæwan[7] woth oc thiwrt oc wanmøller j two delæ / oc allæ andræ[8] gotz . som hær Jens Falk aatæ j Siælandh Møen oc Falster oc Bistorp gardh[9] .j tw meth allæ the gotz som jæc anamæde / meth forde Bistorp . som æræ j Fiøn oc j Jwland / ♦

Oc ther scal forde hær Axel Pætherssøn æller hans søn hawæ kor atkesæ / hwelken deel . the . hælst hawæ wilæ / j hwat hæller jæc wil skifftæ hwar gard meth allæ sinæ tilligelsæ wit sich j tw . æller oc helæ gardhæ meth sinæ tilligelsæ j hwar deel . ♦ Och thet scal jæc æller forde myn husfrw Cristinæ æller wore arwingæ giøræ oc stadelikæ wilæ / jo eet halfft aar til foren oc jckæ sidermeræ / om thet jckæ før skeer æn wy opløsæ wor deel . som wy forde hær Axel j pant hawæ sath . foræ aathæhwndræde gamlæ ængilskæ nobælæ æpter thi som the breff[a] lude som ther æræ / vppæ giffnæ ♦

Item scal forde hær Axel æller hans arwingæ wære qwit oc aldeles orsaghæ / foræ all jnthæcht / oc vpbørelsæ som han hawer jntaghit / oc opbarit / aff forde Walløffs gardh oc allæ the gotz som ther tilligher ♦ Oc scal jæc oc mynæ arwingæ wære qwit oc aldeles orsaghæ / foræ all jntæcht oc opbørælsæ som jæc hawer jntaghit oc opbarit aff forde Bistorp gardh oc the gotz som ther tilliggæ / ♦

Til hwes things withnæsbywrd wore jngsilæ meth andræ gode ments jngsilæ som æræ / hær Olaff Stigssøn ridderæ / Vickæ van Vizen . Erich Jepssøn . aff Sponghagræ Jens Olafsøn aff Hæslæ / Cerlins / oc Succows / ær hængt foræ thettæ wort opne breff ♦

Giwit vnder wors hærræ aar twsen firæhwndræt thiwæ pa thet førstæ sancti Briccii dagh som biscop ær oc martir ♦

2. oc] her begynder understregning, A. 3. husfrw] understregning slutter ved u, A. 5. gard] understregning slutter ved g, A. 6. woræ] her begynder understregning, A. 7. fisskæwan] understregning slutter ved æ, A. 8. andræ] her begynder understregning, A. 9. gardh] understregning slutter ved a, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.