1423..


Hr. Aksel Andersen (Mule af Kjærstrup) sælger og skøder sit gods i Rostrup, Højrup (nu: Nørre Højrup), Jersore og Rågelund til hr. Sten (Tygesen) Basse.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Eth breff som her Axell Anderssøn ridder haffte wtgiffuet ludendis ath han haffte oplath skøth och affhend till ewinnelig eige her Sten Basse och hans arffwinge all then arff och rettighet som hannem meth reth arff paa kommen er som er Hødrop meth flere beneffnde gotz som han kiøpte aff Hennicke Gadendorp och all then arff ok rettighet som hannem till fall effther hans borns død och thennem till fall effter theris mothers død frw Hilles ther her Iohan Olufsøns datther wor och hans hosfrw och henne effther hennes mothers død frw Ingeboreg ther her Iohan Olufsøns hosfrw wor wor tillfallen ♦

b):

Her Axell Annderssønn solde og schiødte her Steen Basse ald denn arff och rettighedt som hannem er til faldenn, først thet som hannem till faldt i Rosenndorp, hoffuidgaarden och byenn, item i Hødrup, item i Jersøre hoffuidgaardt och byenn, med ald thend rettighed som han kiøbthe aff Hennicke Godentorp i huor thet ligger i Fyenn, saa och de ij gaarde i Rogelund, med ald anden rettighed som hannem til falder effter sine børnn, och effter thieris moder fru Helle Johansdather , item oplader hand forne her Steen en gaardt i Rosendorp, som hannem pandtsatt wore aff Anders Sørenssøn for x marck, och schall forne her Steen sielff indløsse forne guodtz, och kiendis forne her Axell Annderssønn aldieliss att were fornøyet effter sinn gode nøige for forne guodtz aff forne her Steenn Basse, ♦

1423 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.