1424. 12. februar. Århus


Ingeborg (Dosenrode), enke efter Jens Strangesen (Bild), vedkender sig, at hun har fået Smerup (Hvidbjerg Sogn, Refs Herred) og gods i Thy og på Mors til låns af kong Erik og dronning Filippa. Godset var tidligere blevet skødet til dronning Margrete af Jens Strangesen.

Ingeborg lover, at hun på ingen måde vil forringe godset, men tværtimod vil forbedre det efter sin bedste evne. Desuden lover hun at tilbagelevere godset, så snart kong Erik eller dronning Filippa kræver det. Hvis kongeparret dør uden at have krævet godset tilbage, skal Ingeborg eller hendes arvinger holde det til de kongelige efterkommeres tro hånd, sådan som rigets slotte betros.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breeff see eller høræ helsnær jegh Jngeburgh [1] . her Jæns Strangæssøn[2] æftærlewæ kærligæ meth gwth ♦

Och wethærkænnæs megh meth thettæ mit opnæ breeffh aff myn nadhighæ herræ Eric meth guths nadhæ Danmarks Sweriges Norges Wendes och Gotes koningh och hærtwgh j Pomern och aff myn nadhæghæ frwæ drotninghæ Philippa meth gwth Danmarks . Sweriges . Norges . Wendes . och . Gotes och hærtughinnæ j Pomern / gooths ath hawæ til loon och j gooth troo swo længæ som theræ nadhæ thæckæs som her æftær skrewet stoor swosum ær Smæterop och alt thet gooths j Thywdh och Morsæ liggær / ♦

Hwilket goods myn herræ her Jæns Strangæsøn hwæs siææl gwth hawæ myn nadhighæ frwæ drotningæ Margretæ hwæs siææl och gwth hawæ skøtæ vppo rætærethingh til ewærdhæligh æyæ . och opnæ breeffh vppo gaffh / ♦

Hwilkæ forde gooths jegh kennæs[3] affh myn nadhighæ herræ koningh Eric och affh myn nadhæghæ frwæ drothningh Philippa ath hawæ til loon och j godhæ troo som foreskrewet staar j swo dan madæ ath jegh thet gooths ikkæ arghæ skal j noglæ madæ nwm bæthræ thet æftær myn formwghæ ♦

Och naar myn nadhighæ herræ koningh Eric ellær myn nadhighæ frwæ drothningh Philippa welæ thet forde gooths affh megh ellær mynæ arwingæ æskæ ællær kræwæ j geen entæn meth breeffh ellær meth lewændæ røst tha skal jegh ellær mynæ arwingæ theræ nadhæ thet forde gooths j geen antwordhæ fore vdæn hindær och geensiælsæ ♦

Item[4] gwth forbywdhæ ath myn nadhighæ her koningh Erik och myn nadhighæ drothningh Philippa affgingæ før æn thee thet gooths j geen kræwæ tha skal jegh ellær mynæ arwingæ holdæ thet gooths til theræ æftærkomndes troo . hand . j allæ madæ swosum slochten j rigen forantwordes

Til meræ stadhfæstelsæ ær mit jnsigel fore hængd thettæ breeffh ♦

Och til withlicheet ath swo ær som fore skrewet staar tha hawer jegh Magnus[5] Pethersøn ther hennæ doter hawer hængd[6] mit jnsigel fore thettæ breeffh meth andræ godhæ mænz jnsigelæ swosum ær her Andærs Jeipsøn och her Eric Nielsøn riddæræ ♦

Datum Arws sabbato proximo ante festum sancti Valentini martiris anno domini mo cdo xxiiiio

1. Jngeburgh ] Her begynder understregning, A. 3. kennæs] Herefter er muligvis glemt megh, A. 4. Item] Herefter muligvis glemt thet, A. 6. hængd] Her slutter understregning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.