1425. 17. juli. Ribe byting


Tingsvidne af Ribe byting, hvori borgmester Gødeke Bake, Henneke Piksten og Jon Tulesen erklærer at have skiftet arven efter Hans Bake i venskabelighed og offentliggør hvilket gods, der er tilfaldet dem hver især; uskiftet er dog stadig Tranmosegård og Klapmølle.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see æller høræ læsæ helsæ wẏ Claws Cristiernsøn prowæst j Jelyngsysæl . Anders Brok[1] canik j Ribæ . Josep Jensøn bwrghmæster [2] j Ribæ Janik Jeebsøn rathman Bertill Brothersøn [3] rathman . Ascer Smyth Hans Bagæræ ok Hans Wæstffaal børgher j then samæ steth ewynnelich meth Gwth ok kungøræt / allæ mæn ath aar æfftær Gwtz byrth xiiij hundrith pa thet fæmtæ ok tyuwæ then tiisdagh næst æffter sanctæ Kethæls dagh apa . bythynget j Ribæ jnnæn firæ stokkæ waræ skikketh beskethen mæn Gødik Bagæ borgæmæstær j Ribæ Hænnikkæ Pigsteen ok Jon Twlysøn pa sinæ ok pa sina sytzkæns waghnæ ok ther wederlich gørthæ for[4] os ok for mangæ flere gothæ mæn vm theræ jorthgotz som them war aff arff tilfallæt æffterHans Bagæs døth hvæs sæl Gwth hawæ ath the thet gotz wynlich ok wæl hathæ skifft mællæm them altsamæn e hwat thet hælst war vdæn en gorth som hederTranmosæ garth liggændæ i Wællyng soghen och et øthæ møllæsteth som hederKlappæ møllæ hwilkæt wskifft staar ♦

Ok gawæ the hwer andræ affkallyng pa forde skifftæ ok thakkæth hwer andræ for got skifftæ hwilkæt wẏ hørthæ ok soghæ ♦

Ath so giæk ok foor thet wynnæ wẏ meth wort jnciglæ ♦

Giwet dagh aar ok steth som forskrewet star ♦

1. Brok] B°k A. 2. bwrghmæster ] bwghmæster A. 4. for] Oprindelig glemt, tilføjet på rette sted, men udenfor tekstklummen i A.

Oversættelse

Alle mænd, der ser dette brev, eller hører det læse, hilser vi, Klaus Kristensen, Provst i Jellingsyssel, Anders Brok, kannik i Ribe, Josef Jensen, borgmester i Ribe, Janeke Jepsen, rådmand, Bertold Brodersen, rådmand, Asser Smed, Hans Bager og Hans Westfal, borgere i samme by, evindelig med Gud og kundgør det for alle mænd, at i året 1425 efter Guds fødsel, tirsdag efter sankt Kelds dag, på bytinget i Ribe, indenfor fire stokke, fremstod de forstandige mænd Gødeke Bake, borgmester i Ribe, Henneke Piksten og Jon Tulesen på deres egne og deres søskendes vegne, og gjorde vitterligt for os og for mange andre gode mænd vedrørende deres jordegods, der var tilfaldet dem som arv efter Hans Bakes død – hvis sjæl Gud have! – at de venligt og vel havde skiftet dette gods imellem sig, altsammen, hvad det end var, med undtagelse af en gård, som hedder Tranmosegård, beliggende i Velling sogn, og et øde møllested, som hedder Klapmølle, der henstår uskiftet.

Og de erklærede herefter det førnævnte skifte for gennemført og takkede hverandre for et godt skifte, hvilket vi hørte og så.

At det gik og forløb således, bevidner vi med vore segl.

Givet dag, år og sted som ovennævnt.