1425. 18. juli. Sankt Barbaras kapel i Ribe domkirke


Klaus Kristensen, provst i Jellingsyssel, og Anders Brok, kannik i Ribe, bevidner, at borgmester Gødeke Bake, Henneke Piksten og Jon Tulesen skiftede arven efter Hans Bake i venskabelighed, og offentliggør, hvilket gods der tilfaldt Henneke Piksten; uskiftet er dog stadig Tranmosegård og Klapmølle.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see æller høre læsæ helsæ wẏ Claws Cristiernsøn prowæst j Jelyngsysæl och her Anders Brok canẏk j Ribæ ewynnelich meth Guth oc kungøræ allæ mæn ath æfftær wors herræ aar thwsænd firæ hundræth fæmtæ oc tiuwæ then næstæ othensdagh æffter sanctæ Kethæls dagh j sanctæ Barbaræ capellæ ware beskethen mæn støfftæth sosom war Gødik Bagæ borghemæstær j Ribæ Hænnykkæ Pigsteen och Jon Twlysøn apa sinæ och apa sinæ sythskæns wægnæ hwẏlkæ skifftæ wẏnlich j mællæm them thet jorthæ gotz som them til arff war fallæt æffter Hans Bagæs døth hwæs siæl Gwth hawæ och forliktæs the som hær æffter skriwet star j so madæ ath fordennẏkkæ Pigsteen fæk til syn deel so deert jorthgotz som her æffter skriwet staar ♦

Først en bygd garth j Wælyng soghen som Boo j boor ♦

Item vj øthæ garthæsteth j thet samæ soghen ♦

Item en bygd garth j Bregnyng soghen j hwilkæn Pæther Pallsøn j boor ♦

Item en bygd garth j Fyllyng soghen j hwilkæn Nisse Laurensøn j boor och alt thet øthæ gotz som forde Hans Bagæ i thet samæ soghen hathæ ♦

Item so deert som han hathæ j Skarill soghen meth møllæstæth och skugh ♦

Item so deert øthæ gotz som han hathæ j Snedbergh soghen ♦

Item so deert gotz som han hathæ j Staffnyngh soghen bygd och wbygd ♦

Item hans øthæ gotz j Noo soghen ♦

Item hans øthæ gotz apa Rynnum mark och Rynkøbyngs mark meth allæ forde gotzæs tillythælsæ sosom ær ager ok æng fægang skwgh och fyskæwan wot och thyrt æntæ vntaghet til ewerthelich eghæ ♦

Item worthæ alt thet jorthæ gotz skifft j mællæm them som the hathæ vdæn Tranmosæ garth meth synæ tilhørelsæ som ligger j Wæling soghen och Clappe møllæsteth / ♦

Och ath so worthæ skifft thet soghæ wẏ och hørthæ och thet wynnæ wẏ meth wort jnciglæ ♦

Giwet aar dagh och steth som for ær skriwet

Oversættelse

Alle mænd, der ser dette brev, eller hører det læse, hilser vi Klaus Kristensen, provst i Jellingsyssel, og hr. Anders Brok, kannik i Ribe, evindelig med Gud, og kundgør for alle mænd, at i år 1425 efter Vor Herres fødsel, onsdag efter sankt Kelds dag i Sankt Barbaras kapel, var stævnet de forstandige mænd, nemlig Gødeke Bake, borgmester i Ribe, Henneke Piksten og Jon Tulesen, på deres egne og deres søskendes vegne, som venligt skiftede det gods imellem sig, som var tilfaldet dem som arv efter Hans Bakes død – hvis sjæl Gud have! – og de forligtes, som herefter står skrevet, således at førnævnte Henneke Piksten som sin del fik det jordegods til evig eje, som herefter står skrevet:

Først en bebygget gård i Velling sogn, i hvilken Bo bor.

Ligeledes 6 øde gårdsteder i det samme sogn.

Ligeledes en bebygget gård i Brejning sogn, i hvilken Peder Pallesen bor.

Ligeledes en bebygget gård i Sønder Felding sogn, i hvilken Nisse Lauridsen bor, og alt det øde gods, som førnævnte Hans Bake havde i det samme sogn.

Ligeledes sådant gods som han havde i Skarrild sogn med møllested og skov.

Ligeledes sådant ødegods som han havde i Snejbjerg sogn.

Ligeledes sådant gods som han havde i Stavning sogn, bebygget og ubebygget.

Ligeledes hans ødegods i No sogn.

Ligeledes hans ødegods på Rindum mark og Ringkøbings mark, med alle førnævnte gods' tilliggender, nemlig ager og eng, fægang, skov og fiskevand, vådt og tørt, intet undtaget til evigt eje.

Ligeledes blev alt det gods, som de havde, skiftet imellem dem, med undtagelse af Tranmosegård med dens tilliggender, som ligger i Velling sogn, og Klapmølle møllested.

At der blev skiftet således, det så og hørte vi, og det bevidner vi med vore segl.

Givet år, dag og sted som ovennævnt.