1426. 25. maj. Viborg landsting


Viborg Landsting vidimerer hr. Lyder (Lydersen) Kabels fuldmagt af 1426. 7. april for sin hustru, fru Ide Lydersdatter (Holck), til at skøde Gudumlund med alt andet gods i Fleskum herred til biskop Lave (Glob) af Viborg som sjælegave og bevidner denne skødning.

Udtog efter Aa. Det vidimerede brev er udgivet i DD 1426. 7. april, nr. 14260407001.

Tekst

Alle mænd dette bref see eller høre eller læse helser vi Jens Neelsøn af Afvindsberg ridder oc landsdommer i Nørre Jydland Jesse Jul / Iver Jul / der vabner <ere> Neels Overgaard oc Peter Rige borgemester i Viborg Tord Didrichsøn Enval Mathis Nielsøn Jens Lauridsøn Peter Mickelsøn Neels Jensøn oc Peter Didricksøn raadmand der sammesteds evindelig med gud oc kundgiøre at aar effter vores herris fødelse tusind fire hundrede tyve paa det siette dend løverdag nest for trinitatis syndag var skikket paa Viborg landsting for os oc mange andre gode mænd da nærværende en hederlig qvinde og velbyrdig fru Jide hr: Lyde<r> Kabels husfru oc loth der læse aabenbare inne fire stoche et aaben bref med dend fremførte hendes hosbondis rete [.....] heel oc holden oc retfærdig i alle hande maade oc var lydendis ord fra ord / som herefter skrevet staar / ♦

Alle mænd (etcetera = DD 1426. 7. april, nr. 14260407001)

Oc var fru Ide Lydersdatter self paa landstinget samme dag / oc gaf biscop Lave som oc var paa landstinget fuldkommen skiøde paa samme Gudumlund . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.