1429. 24. juni.


Torben Jensen (Sparre), Sølve (Nielsen (Sparre)) og Jens Pedersen af Kelstrup sammen med Ingvar Andersen og Hans Madsen, borgmestre i Roskilde, Peder Mortensen (Sparre) af Viby, Evert Jakobsen (Krage), kannik i Roskilde, og andre gode mænd medvirkede ved et skifte mellem Kirstine, enke efter Jens, og Anders Eskildsen, hendes mands broder, som var værge for Jens Eskildsens efterladte barn. De to parter blev forligt mht. gård, gods, hytter, indbo og andet. Kirstine betalte Anders Eskildsen med hytter, en bryggepande, en sølvskål og en stor gryde.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Thorbern . Jenssøn . Sølue . och Jens Pætherssøn aff Kyæthelstorp kwngyøre alle meen at wy meth andre gothe men flere som woræ bwrgæmestere[1] j Roskilde Jngwer Anderssøn och Hans Mattessøn . Pæther Morthenssøn aff Wyby . och her Æwort Jæiepssøn canik j Roskilde och andre flere gothe men . sadæ ower et wenlikt skifthe mellom Kerstine Jons och Ænders Eskilssøn hennes hosbondes brother . hwikken som wor wærye til thet barn som Jon[2] Eskilssøn hafthe æfther syk / ♦

Tha forliktæ wy thøm bothe / poo thentith om gord gotz och bother rørende och wrørende boskap och andre thingh hwat som the hafthe mellom thøm . och gyæld och skild hwilkæ som hwn skilde betale . ♦

Ok wetherlafthe hwn hanum someghet meth bother briggæpanne och solffskoll och en stoor gride soo at han loth syk wel lige fore then arff som tha wor poo færthe / ♦

Thette wytne wy meth thette nerwerendes breff / ware jnciglæ fore hægnde ♦

Datum anno domini mcdxxixo ipso die beati Johannis baptiste /.[3]

1. woræ bwrgæmestere] Skrevet som ét ord med adskillelsestegn, A. 3. beati Johannis baptiste /.] Under plicaen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.