1430. .


Karl Nielsen (Griis af Slagelse) giver Antvorskov kloster alt det gods tilbage, som han havde lejet for sin levetid, mod at klostret betaler ham ti pund korn årligt. Hvis betalingen udebliver, skal han i stedet have Valbyvester (senere: Store Valby, nu forsvundet landsby i Slagelse herred) kvit og frit i sin levetid.

Tekst efter reg.

Tekst

Forne Kaarll Nielssenn oplod closter igienn ald thet guodtz som hand aff closter schulle haffue haffdt i sinn liffstid i Holstrup, for sinn eigendomb, som er thridie deelenn i Asløff mølle och for eiendomben[1] vdj denn gaard vdj i (!) Holstrop, som closter i pant haffde aff Jep Schouff , och schylder aarligen j pund kornn, och schulle closterit huert aar yde hannem 10 pund kornn, ydis det ey, tha schulle hand haffue Waldbywester quitt och frij sinn liffstiid, ♦

1430 ♦

1. eiendomben] Herefter slettet man, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.