1437. 5. juli. Lund


Sune Jakobsen, der bor i Görslöv (Bara herred, Skåne), har solgt jord, der ligger ved Mortens port og kaldes borgeled, til hr. Niels Pedersen, kannik i Lund. Sune Jakobsen havde tidligere købt jorden af Morten Bille. Sune og hans arvinger garanterer Niels og dennes arvinger evigt eje af jorden, fri for enhvers tiltale.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men som thette narwarendes breff see eller høre læsis . heelser jach Sone Jacobssøn booendes j Gøderløff nordhen aa kærlige meth guth ♦

Jach kungør thet alle nærwarendes och komme skullendes . ath jach weederkennes meech sannelige . att haffwe solt och affhæntt fran meech och mine arffwinge . heether man her Niels Petherssøn canik j Lund thenne nærwarendes breffwisere . een joord j Lund liggendes vpa sancti Mortens gadhe næst porten som man kaller burleeth[1] noordhen gaden . meth grwnd . rwm och meth alle andre then forde joords teelhørelsse engthet vndertageth . ee hwath thet hælst ær eller næffnis kan bodhe j breed och j længd . ♦

Hwilken joord jach rættælige køpte aff een beeskeeden man Morten Bille . teel eewærdelich æyæ æya skullendes . ♦

For hwilken joord och æyedom jach kenner meech sannelige vpathhaffwe borith penninge och fwlt wærdh fore . aff forde her Niels Petherssøn aldelis teel min nøye . ♦

Och ty binder jach meech stadhelige och mine arffwinge . forde her Niels Petherssøn och hans arffwinge . then forde joord meth all hennes teelhørelsse . bodhe j breed och j længd som fore screffwet star . teel ewinnelich æye ath frii . hemle . teelathsta for alles hynder och teeltaal som vpa then forde joord och æyedom meth nagherhande rætt pa tale kan alldelis orgrant athgøre ♦

Teel ydermeere forwaring och[2] sannere stathfæstning ath thette forde køp skal stadicht oc fast bliffwe tha haffwer jach Sone Jacobssøn forde . hængd meeth inceigle meth wilie och withskap for thette meet opne breff och beedher jach theesse ærlige och beskeedne men . Oleff Awessøn och Niels Awessøn aff wapn her Niels[3] Petherssøn prest j Hælgekors sogn . Niels Bonde oc Jens Twessøn radmen j Lund . Hannes wan Klewen och Mattis Petherssøn bymen j samme stath . ath thee och hænge therres jnceigle for thette breff teel widnebyrdh ♦

Datum Lundis . anno domini mcdxxxvii . feria vita infra octavam visitacionis beate Marie virginis . ♦

1. burleeth] jf. glda. burghelith, borgeled. Om samme "Burlith", se 1429. 23. maj. 2. och] herefter slettet sta, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.