1417. 3. februar. København


Ærkebiskop Peder af Lund henskyder sammen med fem gejstlige og seks verdslige rigsråder den endelige afgørelse af striden mellem kong Erik 7. af Pommern og biskoppen af Roskilde om København til et nævn af 12 velbårne, sandfærdige og aldrende mænd, bosiddende på Sjælland.

Tekst efter A.

Tekst

For allæ mæn thette breff see ællær høræ wy Pæther meth gudz nadæ j Lund Jenes j Vpsalæ arkebiscopæ . Jenes j Odensæ Jæcob j Aslo Nafnæ j Aors biscopæ oc Niels abbed j Soer Axel Pætherssøn Predbyørn aff Podebus Erik Nielssøn Thryweth Haas Jenes Grym oc Ywæn Bryskæ rydæræ . ewinnelighæ helsnæ meth wor herre

Kundgøræ wy allæ mæn nærwærændæs oc kommeskulændes ath æftær thy ath alderwerdæste oc høgeste førstæ wor nadelige herre . herre Erik Danmarkes Sueriges Norges Wendes oc Godes konung oc hertugh j Pommern pa en sydæ oc hederlyghe fader biscop Jenes oc capitel j Roskilde pa en annen sydæ om then delæ oc teltal the hafdæ mellem them om Købmanhafnæ . bodæ oss tolff for ath wy then sammæ sagh ændæ skuldæ . oc dømæ ther om æftær landzloff thet rætæstæ wy kunnæ æftær swodanæ wylkor oc daftyngenæ sosom thet daftynge breff[a] wthwiser thet the pa bodhæ sydæ besegleth hafdæ j Roskilde vpæ then samme tydh for oss nærwærændæs hafdæ sosom meth thet sammæ daftynges breff wel bewises kan / ♦

Oc war tha for alderwerdestæ forstæ konunges Eriks teltal j swodanæ maadhæ ath han hafdæ ræt ath hafuæ j synæ wæræ Købmanhafwen . fordy ath biscop Niels fordom j Roskilde biscop . fyk thet æy meth rætæ æftær landzloff æftær kunge Waldemars dødh ♦

Hæræ om modh swaredæ for biscop Jens oc hans capitel . ath biscop Niels for fyk forscreffne Købmanhafwæn meth rætæ æfter kunge Waldemars dødh oc fordy burdæ hanom oc hans capitel thet j wæræ ath hafwæ ♦

Om thesse sagh blefwæ the weth rætæ weth oss tolff for oc bodæ oss hæræ om en ræt ath seyæ æfter bægæs theres teltal oc swar oc som theres daftynges breff wthluder æfter landzloff ♦

Oc æftær thy ath wy theræs wylyæ oc telseyelsæ maate j thesse stykkæ æy om modh staa oc weder seyæ meth lyghæ afnamede . wy oss mellem them som før ær safdh en rææt ath seyæ meth swodanæ wylkor som førræ æræ safdæ ♦

Oc waræ wy sammen oc thenktæ thet ower thet lygeste wy kunnæ . oc funnæ wy thet swo æftær landzloff oc daftynges breff som før ær skreweth ath tolff welbornæ sannendrye aldernæ oc bofastæ mæn j Syælænd oc aff them sagen bæst kunnæ wydæ oc sannen om spøryæ skulæ meth theres swarnæ edh sannendæ seyæ oc sannelyghæ ændæ hwath hællær[1] biscop Niels aff Roskilde for fyk Købmanhafuen meth rætæ æfter landzloff æfter konung Waldemars dødh oc æy togh thet med wældæ / oc biscopen aff Roskilde bør thet j wæræ ath hafuæ tel thes thet wynnes hanom aff meth landzloff . / ællær oc for biscop Niels æy fyk Købmanhafwen meth rætæ æfter landzloff æfter konung Waldemars dødh . nwm han togh thet meth wældæ / oc konungen aff Danmark bør thet j wæræ ath hafuæ so længæ thet wynnes hanom aff meth landzloff / ♦

Oc hwem the for tolff tel sweryæ oc tel dømæ forscrefne Københafuen ath hafuæ j synæ wæræ . thæn dømæ wy oc tel ath hafue j synæ wæræ so længæ thet wynnes hanom aff meth rætæ som før ær skreweth . ♦

Oc j thesse forscrefne madæ hafue wy tolff . for / forscrefne sagh tel oss taghet oc ænd æftær wort bæstæ samwydh og landzloff / ♦

Gyordh oc skreweth j Kobenmanhafuen . efter wor herres aar thusende firæhundreth pa thet syttinde vpa sunte Blasij dagh ♦

Oc ath swo ær dæythinghet ræteth . oc gyordh som før staar . hafue wy for tolff woræ entseglæ for thette breff hængd tel wydnebyrdh ♦

1. hwath hællær] Trukket op med sort blæk i en senere arbejdsgang, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.