1423. 1. november.


Niels Andersen Rus, bymand i Nyborg, skøder Peder Degn, byfoged i Nyborg, sin gård, som han nu selv bor i. Rus har købt huset, jorden og al dens tilliggende af Jakob Portner med alle breve, både kongebreve og tingsvidnebreve, som han har på det.

Tekst efter A.

Tekst

Jæc Nyels Anderssøn ther kalles Rws byman j Nyborgh / kennes meth thettæ myt opnæ breff / at jæc aff een berad hwff oc een godh wilgæ / hawer vnnet / vpladet / affhænt oc schøt / thenne breffører[1] Pæther Diegn byfoghet j Nyborg / myn gardh ther jæch nw selff jboor / hwilken jæc køptæ aff Jæpp Porteneræ for fult wærdh / meth hws oc jordh oc allæ hans tillyuthelsær / ee huat som helst naffn thet neffnes kan / oc meth allæ opnæ breff / bodhæ konungs breff / oc things witnæ breff[a] / oc allæ the breff / oc bewisingæ / ther jæc ther vppa hawer / fraa mic oc mynæ arwingæ / til hanum oc hans arwingæ / til ewynneligæ æyæ athbeholdæ / ♦

Oc kennes jæc / ath han hawer mic then sammæ gardh wæl til tackæ betalet / swo ath mic gantzæ wæl athnøgher / ♦

Oc kennes jæc mic eller mynæ arwingæ / engen ræticheth vthermeræ her effter / j then forescrefnæ gardh athawæ / eller ath æyæ / ♦

Forthy tilbinder jæc mic oc mynæ arwingæ / fornefndæ Pær Diegn oc hans arwingæ / then forescrefnæ gardh / meth allæ oc hwergæ j sæær hans tillyuthelsær / eyntet vnden taghet / athemlæ / oc fri / oc frelsæ for allæ mæns tiltalæ / ♦

Thes til witnyngs byrdh ær myt jnciglæ meth andræ godæ mæns jnciglæ swosom æræ Pær Kremer s borgmesters j Nyborgh . Clemynd Ostradsøn s radhmans j thet sammæ stadh / oc Drews Schræder s byman jnnen Othensæ / til witnyngs byrdh hæyngdt for thettæ breff / ♦

Datum anno domini mcdxxiii / festo omnium sanctorum ♦

1. thenne breffører] thennebrefførere, A.
a. meth allæ opnæ breff / bodhæ konungs breff / oc things witnæ breff] Cf. DD 1410. 3. okt., nr. 14101003001 og DD 1424. 2. feb., nr. 14240202001. .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.