1435. 22. juli . Vordingborg


Det danske rigsråds erklæring om kong Erik 7. af Pommerns fredsaftale med henholdsvis grev Adolf af Holsten og stæderne Lübeck, Hamburg, Lüneburg og Wismar.

Ifølge aftalen med grev Adolf af Holsten skal kongen lade grev Adolf forblive i besiddelse af alt, hvad han nu har i sin varetægt, så længe han lever, og hans arvinger skal beholde de pågældende besiddelser uanfægtet i to år efter hans død.

Ifølge aftalen med stæderne skal kongen slutte fred med dem og give dem deres privilegier tilbage.

Desuden er man blevet enige om, at traktaten fra den 15. juni 1423 imellem kongen og stæderne skal ophæves, og hver part skal tage sit brev derpå tilbage.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Jens j Roskilde Jens j Aslo meth gudhs nadhe biscope / Beynt Pætherssøn prior j Andwordhschow Erik Krumedijk Pæther Magnussøn Steen Basse Andres Niclessøn Esge Brok riddære Awe Lunge Olaff Axelssøn Herman vame Haghen Jep Basse Joachim Skepelitz aff wapn gøre witerlicht fore hwor man at wy fore synderligh sagh oc fall schyld som wy ouerwæret haue æfter wort yterste samwiit oc vnderstandelsse / hafue eendræchtelighe radhet hoyghboren oc mechtigh herre war nadhoghe herre koning Erik / oc bethit / at gøre thenne deythingen meth the Holsethe herræ oc Stætherne / swosom er først at greue Alff af[1] Holseten som nw lefuir scall bliue besidende sine lifdaghe ouer / meth thet som han nw j wære hauer / oc hans arfuinge tw aar æfter hans døth / wten feydhe / thoch hwor sin ræt vpa bothe sither all tiidh wforsymet[a]

Oc jo besynderlighe nar the forscrefne tw aar ære fram gongne æfter forscrefne greue Alffs døth / j alle made / æfter thy som thet deythinges breff luder her vm / som forde wor nadhoghe herre koningen jgen faar aff forscrefne greue Alff oc aff the holsæther vm then deythingen som her nw deythingeth er / ♦

Fframdeles gøre wy oc witerlight at wy nw sammeleeth haue radhet oc bethit forscrefne war nadhoghe herre koningen / till at giue oc forlade Stætherne all wwilghe oc tiltall som han till them hauer hafft till thenne dagh / vndentaghne opne breff vpa bothe sither / at huilken som them hauer at thet tha ther vm ga æffter thy som thet sik bør / oc at han vnne them there priuilegia jgen som the aff hans forfæthre koninge j hans righe till foren haft haue / oc han selff sithen æfter at confirmeret oc stadhfæst hauer / æfter thy som deythingen her nw ther vm hafth oc handtereth wel ytermeer j screfft oc breff beuiser oc forclarer[b]

Ok at forde war nadhoghe herre koningen / jgen fonge forscrefne Stætherne / thet forbwnds breff[c] som luder vm thet forbwndt ther han meth them wt j saat vpa hans thry koningelik righe weynæ / oc at han taghe sit breff jgen aff them ludende vm thet samme oc haue wy saght hanum at han ma gøre thet meth ære / oc wele wy sta thes till fore alt hans radh at wy hanum swo radhet oc bethit oc fore thet bæste keest haue / besynderlighe ther fore / at thet / som nw war begrepit mellom forscrefne war nadhoghe herre koningen oc the Holsethe herre oc Stætherne hafthe icke ellers wardhet foldraghet till nogher godh ænde wten the thet forde breff jgen hafthe fonget ♦

Till sannende oc witerligheet her vm hafue wy hængt wore jncighle fore thette breff som giuit ær j Worthingborgh anno domini mcdxxx quinto ipso die beate Marie Magdalene ♦

1. af] ov. l., A.
a. wforsymet] Kong Erik 7. af Pommerns bekendtgørelse på fredsaftalen med grev Adolf af Holsten findes her: DD 1435, 15. jul., nr. 14350715001. b. forclarer] Kong Erik 7. af Pommerns bekendtgørelse på fredsaftalen med stæderne Lübeck, Hamburg, Lüneburg og Wismar findes her: DD 1435, 17. el. 24. jul., nr. 14350717002 og stædernes bekendtgørelse her: DD 1435, 17. el. 24. jul., nr. 14350717003. c. forbwnds breff] DD 1423, 15. jun., nr. 14230615001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.