1432. 21. januar. Køge byting


Tingsvidne om, at Tyge Jensen har solgt og skødet en gård og jord til Niels Brodersen, præst i Ejby. Grunden ligger i Køge mellem Jes Smids gård og Hans Laurensens jord, som var skødet ham samme dag. Tyge Jensen garanterer Niels Brodersen og dennes arvinger evigt eje af godset fri for enhvers tiltale.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thettæ breff see æller høre læsit helser Iep Anderssøn byfoghet jnnen Køghe Jens Pætherssøn Pæther Friiss borgemæstere Jens Olsøn Jep Nielssøn Gize kalles Oleff Tygesøn oc Beyent Kempe radmæn i same stad jwynnelige meth gud ♦

Kungøre wy alle men nw ære oc commesculæ thet aar æffter gudz byrd mcdxxxii then mandaw næst fore sancti Pauels daw hans omwendelssæ war oss nærwærendes oc flere gode mæn war skickedher Thygæ Ienssøn hwilken sannelige Tyge wither kendhe sik at hawe affhent oc solt syn [iord] oc grun her Niels Broerssøn prest i Egby som ligger jnnen Køghe mælløm Ies Smyt z gard oc Han[s Lau]rensøn s iord som hanum then same daw skøth war[a] oc lighe bred ær meth hans ♦

Thennæ iord oc gru[n meth] ald syn tilliggelssæ enghen vnden taghen skiøte Tyge her Niels i skiød oc til hendher anw[orde] jwynneligæ at eiæ wetherkennenne sik at hawæ opbarit aff her Niels til tacke fæ oc fult w[ærd] fore forde iord . ♦

For thy til bant Tyge sik oc syne arwinge vpa wort byting forscreffne iord her Niels oc hans arwinge at fri oc frelsse hemle oc ordgrandgøre for hwers mans til tal at eie jwynnelige ♦

Hwilket wy haue seet oc hørt thet withne wy meth thettæ breff ♦

Datum anno die et loco quibus supra nostris sub sigillis ♦

a. Han[s Lau]rensøn s iord som hanum then same daw skøth war] se DD 1432. 21. jan., nr. 14320121001. .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.