1432. 10. marts. Køge byting


Tingsvidne om, at Hans Laurensen har solgt og skødet en jord til præsten Niels (Brodersen) i Ejby. Jorden ligger i Køge nord for Lars Timbres gård og var tidligere blevet tilskødet Hans Laurensen af Peder Bryske. Hans og hans arvinger garanterer Niels og dennes arvinger evigt eje af jorden, fri for enhvers tiltale.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thette breff see æller høre læsit helser Ieip Anderssøn byfoghet jnnen Køghe Jens Pæterssøn Oleff Tygesøn borgemæstere Jens Olsøn Iep Nielssøn Gyze kalles Henric Nykøping oc Laurens Rodhe radmæn i same stad jwynnelighe meth gud ♦

Kwngøre wy alle mæn nw ære oc commescule thet aar æffter gudz byrd mcdxxxii førstæ mandaw i fasthe vpa wort bythyng oss nærwærendes oc flere gode mæn war personelige skickether Hans Laurensøn hwilken sannelighe Hans wetherkenne sik at haue solt oc affhænth en iord i Køge ligendhe norden næst Lasse Tymbre s gard hwilken Pæther Bruske hanum skøtæ[a] meth withe oc lenghe oc ald syn til hørelssæ enghen vndhen thaghen ♦

Thenne iord skøthe Hans her Niels aff Egby prest oc til hendher anworde jwynnelige at eiæ som ligger synnen næst hans iordh oc lige bret meth hans ær ♦

Wether kennenne sik at haue opbarit aff her Niels fæ oc fult wærd fore forde iord til syn nøghe ♦ For thy tilbant Hans Laurenssøn sik oc syne arwingæ her Niels oc hans arwinge forscreffne iord at fri oc frælssæ hemle oc ordgrandgøre for hwers mans til tal[1] jwynnelighe at eiæ ♦

Hwilket wy haue hørt oc seet thet withne wy meth thette breff ♦

Datum anno die et loco quibus supra nostris sub sigillis /. ♦

1. tal] tilføjet ovet linjen, A.
a. hwilken Pæther Bruske hanum skøtæ] se DD 1432. 21. jan., nr. 14320121001. .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.