Du har søgt på:

Sprog: Middelhoejtysk

259 Resultater:
Vis 100 pr. side
1221 sprog: middelhøjtysk

Forfalskning: "Kong Henrik" af Danmark giver borgerne i Köln privilegier

1252. 2. oktober Leangasi sprog: middelhøjtysk, emne: falsknerier

Brev af Erik, danernes og slavernes konge, hvori han giver de mænd, der bor i Reval og Wesenberg privilegier på at besidde deres gods med den ret, som er sædvane i landet

Omkring 1350Stade sprog: middelhøjtysk

Statutter for Ribefarerkompagniet i Stade

1354. 22. juniBergdorf sprog: middelhøjtysk

Hertug Erich af Sachsens afgørelse om Lübecks betaling af rigsskatten til Valdemar Atterdag for 1350 og 1351: kan rådet i Lübeck fremvise kvitteringer, er de at betragte som kvitterede og frie

1363. 18. novemberVarberg sprog: middelhøjtysk

Uforståeligt brev fra kong Magnus

[1367]. 10. juni Marienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for Den tyske Orden beder borgmester og råd i Thorn om at komme til ham til rådslagning, da kongen af Danmark har tilbudt at komme til Stralsund ifølge Alards oplysninger

1373. 3. januar sprog: middelhøjtysk

Henning Podebusk den yngre tilskøder Otto Kummerow landsbyen Strey

1401. 1. januar sprog: middelhøjtysk

Ærkebiskop Johan 2. af Mainz overlader biskop Johan af Slesvig borgen Frauenstein med alle tilliggender, dog undtaget fiskevandet, som bolig til gengæld for tro tjeneste. Aftalen gælder for ærkebispens og bispens levetid

1401Marienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

1401. 27. februarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

1401. 22. martsMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han har forhandlet med kong Albrecht, hertug Johan af Mecklenburg og stæderne Rostock og Wismar, erklærer sig villig til at afstå øen Gotland og indbyder dronningen til forhandlingerne med kong Albrecht efter dennes ønske

1401. 26. martsMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler Stettin, at han endnu ikke kan afgive endeligt svar om deres beslaglagte gods, førend hans mand, som han agter at sende til dronning Margrete, vender tilbage. Det samme gælder også sagen om de tab, som deres herre hertugen har påført dem

1401. [9. juni-26. november] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme

1401. 15. juniDanzig sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Danzig

(1)401. 17. juniKischau sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden klager til dronning Margrete over, at ærkebiskoppen af Lund endnu ikke har betalt sin gæld til storskafferen og de preussiske stæder, og at de riddere og væbnere, som skulle besegle et forsoningsbrev som aftalt i Kalmar, endnu ikke har gjort det

1401. 15. juliEhrenfels sprog: middelhøjtysk

Biskop Johan 2. af Mainz tilstår biskop Johan af Slesvig vand og grave med fiskeri omkring borgen i Frauenstein, hvilket ærkebispen hidtil havde forbeholdt sig

1401. 28. juli sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til underhold for dronning Margretes sendebud

(1)401. 28. juliMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden sender kong Albrecht af Sverige en kopi af dronning Margretes brev om Gotland og beder ham opfylde overenskomsten om afståelsen af øen samt sende befuldmægtigede til Skåne for at få afsluttet sagen

1401. 20. oktoberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden beder dronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern om at give ham udsættelse til førstkommende 1. maj med hensyn til endeligt svar vedrørende Gotland

1401. 20. oktoberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden erklærer over for hertugerne af Stolp og Slesvig, der på dronning Margretes vegne har henvendt sig til ham vedrørende Gotland, at han er villig til at afstå øen mod erstatning, selv om det egentlig er kong Albrecht af Sverige, man bør forhandle med

1401. 2. novemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden bebrejder kong Albrecht af Sverige, at han ikke har ladet sine udsendinge deltage i forhandlingerne i Skåne, og opfordrer ham til at overholde sine forpligtelser angående Gotland

1401. 2. novemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden opfordrer alle, der sammen med kong Albrecht af Sverige har beseglet dennes forpligtelser vedrørende Gotland, til at medvirke til, at de føres ud i praksis

1401. 2. novemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden beder stæderne Wismar og Rostock om at formå kong Albrecht af Sverige til at opfylde sine forpligtelser vedrørende Gotland

1402. 13. januar sprog: middelhøjtysk

Biskop Johan af Slesvig og hans broder Herman Skondelev, forstandere for domprovstiet i Mainz, bortforpagter domprovstiets gods i Nieder-Ulm til Johan Hofwart, kannik i Mainz, mod en årlig afgift på en tredjedel af godsets afkast

1403. [Efter 8. marts]Marienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

1402. 10. aprilMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern , at han har bedt Wolfthin, borgmester i Stralsund, om at overbringe svaret på hendes sidste brev, og at der til pinse skal holdes nye forhandlinger i Lübeck om Gotland

1402. 26. aprilScharpau sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden anmoder kong Albrecht af Sverige om endeligt at afgøre, om han ønsker at afstå Gotland til dronning Margrete, således at højmesteren kan frigøres for det pres, der lægges på ham fra dronningens side

1402. [Efter 1. maj] sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme

1402. [Efter 1. maj] sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Bornholm samt transport af samme

1402. 26. maj sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til underhold for dronning Margretes sendebud, ridderen Folmer Jakobsen

1402. [Efter] 30. maj sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag

1402. 1. juniMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han gennem hendes udsending hr. Folmer Jakobsen har modtaget hendes brev og budskab, og beder om, at der gives udsættelse til 25. juli angående Gotland af hensyn til forhandlingerne med kong Albrecht af Sverige og hansestæderne

(1)402. [Efter] 20. juniMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

1402. [Efter] 7. juliMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

1402. 21. juliMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete , at han vil sende udsendinge fra ordenen og de preussiske stæder til forhandlingerne i Kalmar 25. juli og lade dem medbringe den falske konge af Danmark

(1)402. [Efter] 21. juli sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag

1402. 30. augustSchaaken sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden erklærer over for kong Albrecht af Sverige, at dronning Margrete ved forhandlingerne 25. juli har erklæret sig villig til at lade Lübeck og Hamburg afgøre striden om Visby, men ikke om selve Gotland, som hun nu forlanger udleveret, hvorfor han, da han nu skal sende udsendinge til Skåne, forlanger et hurtigt svar af kongen

[1402. 18. september] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til sine udsendinge til dronning Margrete

1402Hildesheim sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse om udgifter for staden Hildesheim til dronning Margretes musikanter

1403. 3. februar Nürnberg sprog: middelhøjtysk

Kong Ruprecht dømmer imellem ærkebiskop Johan af Mainz og landgreve Herman af Hessen og træffer afgørelse i klagerne rejst af Kurmainz imod Hessen, herunder over, at landgreven har tilbageholdt et brev på Germerode, som en biskop Skondelev har givet ham, men frataget Kloster Germerode

1403. 3. martsMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

1403. 8. aprilMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden indrømmer staden Visby, at bevogtningsmandskabet og de dermed forbundne omkostninger kan formindskes, selv om det endnu er uvist, hvorledes forholdet til dronning Margrete vil udvikle sig

1403. [Efter] 20. majMarienburg sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

1403. 4. juni sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Bornholm og for transport af samme fra Danzig til Marienburg

(1)403. [Efter] 6. juniScharpau sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Reces af de preussiske stæders dag i Scharpau

1403. 15. juniMarienburg sprog: middelhøjtysk

Afregning af de penge, ærkebiskop Jakob af Lund har udredt vedrørende Arnold Dukers skib

1403. 15. juniMarienburg sprog: middelhøjtysk

Særskilt opgørelse over en række Elbingborgeres udestående fordringer i forbindelse med afregningen af ærkebiskop Jakob af Lunds betaling

(1)403. [Efter] 15. juni[Marienburg] sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

1403. 16. juniMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden takker Lübeck, Hamburg og Stralsund, fordi de har lovet at deltage i de kommende forhandlinger i Kalmar med dronning Margrete, og beder om, at deres udsendinge forinden rejser til forhandlinger i Preussen

1403. 26. juniSchivelbein sprog: middelhøjtysk

Balduin Stahl, foged i Neumark, meddeler højmesteren for den tyske orden efterretninger om forholdet mellem hertugen af Stettin og kongen af Polen og Neumarks stilling i denne sammenhæng og tilføjer, at han dagen før hos bispen af Kammin har erfaret, at hertugen har sendt bud til kongen af Ungarn, og at kongen af Danmark har sluttet forbund med kongen af Polen

1403. [Efter] 2. juli sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag

(1)403. 4. juliGrieben sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden beklager over for dronning Margrete, at han ikke har kunnet afgive endeligt svar om Gotland før de kommende forhandlinger i Kalmar på grund af kong Albrechts tøven med sit svar

(1)403. [Efter] 16. juli sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag

1403. 24. juli sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til udsendingen til dronningen af Danmark

1403. 27. septemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler stæderne Wismar og Rostock, at dronning Margrete over for hans udsendinge har erklæret, at mortensdag er yderste frist vedrørende Gotland, og beder dem bevæge kong Albrecht af Sverige til for alvor at tage sig af sagen

1403. 27. septemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler kong Albrecht af Sverige, at dronning Margrete over for hans udsendinge har erklæret, at mortensdag er yderste frist vedrørende Gotland, og beder ham for alvor at tage sig af sagen

[1403. Omkr. 27. september] [Marienburg] sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler Visby, at dronning Margrete over for hans udsendinge har erklæret, at mortensdag er yderste frist vedrørende Gotland

[1403. Omkr. 27. september][Marienburg] sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler fogeden på Gotland, at dronning Margrete over for hans udsendinge har erklæret, at mortensdag er yderste frist vedrørende Gotland, og beder ham tage vare på øen

[1403]. 28. september sprog: middelhøjtysk

Rådmændene i Elbing beder rådmændene i Thorn om at lade fordelingen i Danzig af de penge, der er kommet fra ærkebiskoppen af Lund, udsætte, indtil sendebudene er vendt tilbage fra Danmark

1403. 29. septemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at hans udsendinge på grund af vind og vejr ikke som planlagt er kommet i forbindelse med kong Albrecht af Sverige, og erklærer sig villig til at forhandle med udsendinge fra Lübeck, Hamburg og Stralsund

1403. 12. november sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne og transport af samme fra Danzig til Marienburg

1403. [Efter] 20. novemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

1403. [Efter] 13. december sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag

1403. 29. decemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden anmoder kong Albrecht af Sverige, der har erklæret sig ude af stand til at redde Gotland, om at overholde sine forpligtelser angående øen, da den ellers kunne glide ordenen af hænde

1403. 29. decemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden opfordrer Hamburg og Rostock til at formå kong Albrecht af Sverige til at overholde sine forpligtelser angående Gotland, da dronning Margrete angriber øen

[1403. Omkr. 29. december] sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden opfordrer ridderne Werner v. Axekow og Otto Vieregge til at formå kong Albrecht af Sverige til at overholde sine forpligtelser angående Gotland

(1)404. [Efter] 16. januarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

1404. 31. januarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler hansestæderne, at dronning Margrete har bemægtiget sig Gotland, og beder dem om i tiden indtil pinse at undlade at besejle øen

1404. 31. januarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren underretter den tyske købmand i Brügge om, at dronning Margrete har bemægtiget sig Gotland og advarer mod sejlads på Gotland før pinse. Højmesteren ønsker, at de hollandske og zeelandske stæder bliver underrettet

1404. 6. februarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden opfordrer kong Albrecht til at vedstå sine forpligtelser vedrørende Gotland og Visby, da øen ellers formentlig går tabt for ordenen

1404. 21. februarBönhof sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden erklærer over for Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund , som svar på dennes brev angående krigen mellem dronning Margrete og ordenen, at han altid har ønsket at tage hensyn til købmændenes tarv, og gør rede for, hvad der har forårsaget krigens udbrud, skønt han helst havde opretholdt fred med dronningen

1404Marienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

(1)404. [Efter] 21. aprilMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

1404. 23. april sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger for herberg til dronningen af Danmarks udsendinge

1404. [Efter 9. juni.] sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne og for transport af samme til Marienburg

1404. 1. juli sprog: middelhøjtysk

Syv kommendatorer, samt storskafferen fra den tyske orden og fogeden på Gotland slutter efter mægling af udsendinge fra Lübeck, Stralsund og Greifswald fred med kong Erik og dronning Margrete indtil midsommer næste år på den betingelse, at der i mellemtiden skal holdes forhandlinger i Skanør eller Kalmar om Gotland

1404. 1. juliVisby sprog: middelhøjtysk

Genbrev af Folmer Jakobsen Lunge af Tvede og Thomas v. Vitzen, riddere, til forrige nr

1404. [Efter 1. juli] sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden, Konrad v. Jungingen, underretter ordensmesteren i Livland om kampene og våbenstilstanden på Gotland, herunder at ordenen havde taget og brændt godt 200 af dronning Margretes skibe og har ødelagt, hvad de kunne nå

1404. [Efter] 16. juli sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag

(1)404. [Efter] 25. juliDanzig sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Danzig

[1404]. 4. augustDanzig sprog: middelhøjtysk

Konrad Rusopp meddeler borgmester og rådmænd i Thorn , at han efter ankomst til Danzig har overleveret Johan Gottekin rådets brev og derefter er kommet i forbindelse med Elbings høvedsmænd og spurgte dem om, hvordan det gik. Da klagede han og skipperne over, at de ikke kunne få lejesoldater; folkene var allesammen sejlet til Skåne igen, og havde man fået 10 eller 12 mand, måtte man have udbetalt op til 4 mark. På rådhuset har borgmesteren meddelt ham, at englænderne er sejlet til Bretagne, hvorfor man enes om at lade flåden stikke til søs; men en parade viste, at kun halvdelen af soldaterne var mødt; det drejede sig om de 3 ballastede skibe med 100 mand lejetropper

[Omkr. 1404. 4. august] Penskowo sprog: middelhøjtysk

Johan von dem Mersche meddeler rådmændene i Thorn, at han har brudt Konrad Rusopps brev, nr. 418, og udtaler, at situationen ikke er så farlig, som denne mener. Jeg har også talt med købmænd på vejen, som har talt med skipperen, som nu er kommet fra Flandern. Og han sagde til dem, at 14 skibe sejlede med ham fra Swine. Skibene blev i Skåne. Og de mærkede ingen fare. hvilket også bekræftes fra anden side. Jeg har visselig også erfaret på vejen, at godt og vel 150 fartøjer, skuder og skibe, allerede er sejlet imod Skåne, og dermed er mange af de ledige folk sejlet bort, så at de vil være svære at få fat i

1404Marienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

1404. 5. september sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger vedrørende dronningen af Danmarks udsending

1404. 8. september sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til hr. Klaus, den tilfangetagne ridder fra Danmark

[1404. Efter 10. november] sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden svarer ærkebiskop Jakob af Lund på hans brev, at Oluf Jensen, borger i Neksø, vil blive frigivet sammen med de øvrige fanger, hvorom dronning Margrete har udsendinge hos ham, men at der ikke vil blive ydet erstatning for skader på kirkens gods

1404. [Efter] 20. decemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

1404. 21. december sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til ridderen, hr. Svend

1404. 27. december sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til ridderen, der var fanget i Danmark

1404 sprog: middelhøjtysk

Udgifter for storskafferen på Marienburg i Skåne

1404 sprog: middelhøjtysk

Konrad Iserenvord, ærkebiskoppens foged på Bornholm, skylder storskafferen på Marienburg 16 mark for 4 læster mel

1404 sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om storskafferen på Marienburgs tilgodehavender på Bornholm

1404 sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om et tilgodehavende for salt, som uretmæssigt var blevet hentet i storskafferens lager og ført til Skåne

1404 sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse i staden Regensburgs regnskaber, hvor der under oplysninger om musikanter bl. a. anføres en af den danske konges ikke navngivne herolder

[1404]. sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden beder ærkebiskop Jakob af Lund i sit svar på dennes brev vedrørende saltet på Bornholm tillade købmændene at nyde samme friheder der som i Skåne, således at de frit kan ind- og udføre varer derfra, og give dem det beslaglagte salt tilbage

[Omkr. 1404] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse om, at stædernes fogeder i Skåne skylder storskafferen i Königsberg 50 nobler for et skib, der blev udrustet til fredeskib

[1404-1407] sprog: middelhøjtysk

Peter Wargel, dommer i Nessau, meddeler Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden , en række politiske efterretninger, herunder, at dronningen af Danmarks herold har været ved kongen af Ungarns hof og klaget over, at kongen af Polen har svigtet det forbund, han har sluttet med hende

[1404-1410] sprog: middelhøjtysk

Klaus Gildemeister, borger i Danzig, anmoder borgmestre og rådmænd i Thorn om at udstede en erklæring om, at han i sin tid, mens han var høvedsmand på et skib, der efter højmesterens ordre blev udrustet til fredeliggørelse af forholdene i Østersøen og på Bornholm for købmændene, ikke har taget et skib tilhørende en mand, der nu er kommet til ham med breve fra Stettin og fogeden på Bornholm, som rejser denne påstand

1405. [9.-13. januar] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til ridderen Henrik Spies, der var fange i Danmark

1405. 11. januarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg