Du har søgt på:

Sprog: Middelnedertysk

1000 Resultater:
Vis 300 pr. side
1353. 4. december sprog: middelnedertysk

Ivan Reventlow sælger Altbülk mm. og ti mark guld i Gettorf til Wulf Pogwisch.

1356. 7. oktoberFalsterbo sprog: middelnedertysk

Ghese opretter testamente i Falsterbo i nærvær af Stralsunds foged sammesteds.

1367. 27. septemberGrevesmühlen sprog: middelnedertysk

Hertug Heinrich 3. af Mecklenburg erkender at have modtaget 800 mark lybske penge af borgmestre og rådmænd i staden Lübeck til krigsudrustninger.

1367. 12. oktoberGrevesmühlen sprog: middelnedertysk

Hertug Henrik 3. af Mecklenburg erkender at have modtaget 800 mark lybske penge af rådmændene i Lübeck, Wismar, Rostock og Stralsund til sine og faderen hertug Albrechts udgifter.

1369. 12. novemberParchim sprog: middelnedertysk

Rådet i Parchim beder rådet i Lübeck bistå Gert Granzin med at hente sin afdøde broders gods i Sverige i en by, der hedder Åhus.

1379. 18. novemberAalborg sprog: middelnedertysk

Rådet i Ålborg skriver til rådet i Lübeck angående en dersteds opbevaret arv efter Klaus Loman.

1385. 13. oktoberDragør sprog: middelnedertysk

Klaus Kowal, Henrik Fredag og Jakob Arwersen erklærer, at fogeden i Dragør har bilagt en strid om et skib.

1387. 19. septemberStralsund sprog: middelnedertysk

Rådmændene i staden Stralsund meddeler, hvilke betingelser der i 1386 i Lübeck under mægling hos dronning Margrete og stæderne Hamburg, Lüneburg, Rostock, Wismar og Stralsund blev aftalt for et forlig i striden mellem greverne af Holsten og Lübeck.

1387. 21. septemberRostock sprog: middelnedertysk

Rådmændene i staden Rostock meddeler, hvilke betingelser der i 1386 i Lübeck under mægling hos dronning Margrete og stæderne Hamburg, Lüneburg, Stralsund, Wismar og Rostock blev aftalt for et forlig i striden mellem greverne af Holsten og Lübeck.

1396. marts-1413. 26.-29. juli sprog: middelnedertysk

Vidnesbyrd om, at grev Klaus af Holsten og dennes tre brodersønner ikke modtog forlening i Assens, men penge for den tjeneste, de lovede.

1401. 10. januar sprog: middelnedertysk

Sigfred Dosenrode, ridder, kvitterer dronning Margrete for 250 lybske mark, som hr. Henrik von Ahlefeld har overbragt ham.

1401. 13. januar sprog: middelnedertysk

Eufemia, grevinde af Eberstein, og Elisabeth, Albert Andersens hustru, søstre og døtre af afdøde Henning Podebusk den yngre, sælger deres fædrene og mødrene arv til Predbjørn Podebusk for 2800 stralsundske mark.

1401. 13. januar sprog: middelnedertysk

Albert Andersen, ridder, og hans hustru Elisabeth, datter af afdøde Henning Podebusk, erklærer at være kommet overens med Ludwig, greve af Eberstein og herre til Naugard, og dennes hustru Eufemia, ligeledes datter af Henning Podebusk, om arven efter Henning Podebusk og om mødrenearven i fyrstedømmet Rügen, og lover at holde Ludwig, Eufemia og deres arvinger skadesløse for den gæld, som Henning Podebusk havde stiftet i fyrstedømmet Rügen. Albert Andersen, ridder, og hans hustru Elisabeth, datter af afdøde Henning Podebusk, erklærer at være kommet overens med Ludwig, greve af Eberstein og herre til Naugard, og dennes hustru Eufemia, ligeledes datter af Henning Podebusk, om arven efter Henning Podebusk og om mødrenearven i fyrstedømmet Rügen, og lover at holde Ludwig, Eufemia og deres arvinger skadesløse for den gæld, som Henning Podebusk havde stiftet i fyrstedømmet Rügen.

1401. 6. martsStralsund sprog: middelnedertysk

Predbjørn Podebusk stadfæster sine forfædres og forældres salg af godset Glewitz til Stralsund og afhænder tillige færgen sammesteds.

1401. 20. marts sprog: middelnedertysk

Thomas Pedersen Jul oplader Ivar Pedersen Jul alt det gods, der var tilfaldet ham efter afdøde Ejler Jul i og uden for Flensborg.

1401. 24. martsLübeck sprog: middelnedertysk

Hansestædernes rådsudsendinge erklærer over for de preussiske stæder, at de anser det for nødvendigt, at der udsendes skibe til fredeliggørelse af havet, bl.a. fordi Gødeke Wessel og hans fæller er stukket til søs og måske vil søge ind i Øresund.

1401. 27. marts sprog: middelnedertysk

Detmar van Gatme Blå og hans hustru Kristine oplader Ivar Pedersen Jul alt det gods, der var tilfaldet dem efter afdøde Ejler Jul i og uden for Flensborg.

1401. 3. maj sprog: middelnedertysk

Hartvig Breide, væbner, kvitterer hr. Henrik von Ahlefeld for 100 lybske mark på dronning Margretes vegne.

1401. 11. maj sprog: middelnedertysk

Hartvig Pogwisch, væbner, kvitterer hr. Henrik von Ahlefeld, ridder, for 150 lybske mark på dronning Margretes vegne.

1401. 18. maj sprog: middelnedertysk

Benedikt von Ahlefeld, søn af hr. Johan von Ahlefeld , kvitterer hr. Henrik von Ahlefeld for 100 lybske mark på dronning Margretes vegne.

1401. 6. juni sprog: middelnedertysk

Johan Wessel kvitterer hr. Folmer Jakobsen, ridder, for betaling af al gæld.

1401. 28. juniBygholm sprog: middelnedertysk

Johan Hoyer, borgmester i Hamburg, kvitterer dronning Margrete for 900 lybske mark, som han efter hendes opfordring havde tilstillet afdøde biskop Tetze af Odense og hr. Folmer Jakobsen, ridder.

1401. [Efter] 2. juliLübeck sprog: middelnedertysk

Reces af hansedagen i Lübeck.

[1401. 2. juli] sprog: middelnedertysk

Hansestædernes udkast til et nyt strandretsprivilegium, hvorom der skal forhandles med dronning Margrete.

Efter (1)401. 1. septemberMarienburg sprog: middelnedertysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1401. [Efter] 8. septemberLund sprog: middelnedertysk

Reces af hansedagen i Lund.

[1401. Omkr. 8. september] sprog: middelnedertysk

Hansestædernes udkast til overenskomst med dronning Margrete.

1401. 8. september sprog: middelnedertysk

Dronning Margretes udkast til overenskomst med hansestæderne.

1401. 8. september sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Dronning Margretes udkast til et strandretsprivilegium for hansestæderne.

1401. 18. novemberHelsingborg sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete meddeler de preussiske stæder, at kong Erik 7. af Pommern billiger udskydelsen af forhandlingerne til 1. maj.

(1)401. 16. december sprog: middelnedertysk

Rådmændene i staden Lübeck meddeler stæderne i Livland, at de sender dem afskrifter af brevet fra den tyske købmand i Brügge samt dronning Margretes svar på hansestædernes udkast til et nyt strandretsprivilegium.

1402. 21. januar sprog: middelnedertysk

Grete Skinkel, priorinde i sankt Johannes' kloster på Holmen ved Slesvig, med flere navngivne personer og hele konventet lover at ville opretholde et evigt vikardømme til fordel for afdøde Johan Skinkel, hans hustru Bekes og deres børns sjæle, for hvilket vikardømme de erklærer at have modtaget fuld betaling af Beke Skinkel.

1402. 1. februar sprog: middelnedertysk

Volrad v. Kuren sælger med vilje og samtykke fra hr. Gerhard, hertug af Slesvig, og hans råder afgifter af landsbyen Kleveez til kalendebrødrene i sankt Klemens i Lübeck.

1402. 4. februarMarienburg sprog: middelnedertysk

De preussiske stæder meddeler Lübeck, Hamburg, Rostock, Wismar, Stralsund og Greifswald, at Johan v. d. Mersche inden 26. marts skal betale 5000 mark stralsundsk i løsepenge eller vende tilbage til sit fangenskab, hvilket hans helbred ikke tillader, og at højmesteren overvejer at overlade Gotland til kongen og dronningen af Danmark.

1402. [Tidligst] 19. februarDorpat sprog: middelnedertysk

Reces af de livlandske stæders dag i Dorpat.

[1402. Omkr. 19. februar] sprog: middelnedertysk

De preussiske stæder, der er samlet til forhandlinger i Dorpat, beder hansestæderne, der skal samles i Lübeck 14. maj, gør forestillinger over for hertugen af Holland, der har beslaglagt deres borgeres gods, samt søge at opnå friheder hos ham og endelig tage sig af gods, der er beslaglagt af friserne og på Bornholm.

[1402. Efter 19. februar] sprog: middelnedertysk

De livlandske stæder, forsamlet til forhandlinger i Dorpat, meddeler hansestæderne, der skal forhandle med dronning Margrete om gods, der bjerges, at de ikke kan godkende det forslag, der er fremsat i denne sag, og præciserer endvidere deres stilling til forhandlingerne med Flandern.

[1402. Efter 19. februar] sprog: middelnedertysk

De livlandske stæder, forsamlet til forhandlinger i Dorpat, beder Lübeck være hr. Arnd Saffenberg, rådmand i Reval, med at skaffe dennes varer, købt i Skåne og strandet på Bornholm, til veje.

1402. 2. marts sprog: middelnedertysk

Werner Hoppe, borger i Lübeck, kvitterer dronning Margrete for 1650 mark lybsk, som han har modtaget gennem biskop Peder af Roskilde.

[Efter 21. marts 1402] sprog: middelnedertysk

Henrik Lutke meddeler sin svoger hr. Johan, at hans søn Henrik og han selv har mistet gods i Danmark.

1402. 13. majStolp sprog: middelnedertysk

To riddere, tolv væbnere samt Stolp, Rügenwalde og Schlawe erklærer at have sluttet en delingsaftale mellem hertugerne Bugislav 8. og Barnim 5. af Pommern om deres fædrenearv, hvorved ligeledes deres fætter kong Erik 7. af Pommerns krav tilgodeses.

1402. [Efter] 14. majLübeck sprog: middelnedertysk

Reces af hansedagen i Lübeck.

[1402. Omkr. 14. maj] sprog: middelnedertysk

Hansestæderne skriver til de tyske købmænd i Brügge, at de har sendt brev til dronning Margrete om det skibbrudne gods.

[1402. Omkr. 14. maj] sprog: middelnedertysk

Hansestæderne klager til dronning Margrete over de vedvarende brud på deres privilegier og erklærer, at forslaget vedrørende det skibbrudne gods også strider derimod.

1402. 25. maj sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Jens Ivarsen af Frørup skøder alt sit gods i Verst til Henneke Limbek.

1402. 15. juni sprog: middelnedertysk

Hertug Gerhard 6. af Slesvig indskærper, at husene i Slesvig skal være tækket med sten eller ler, således som det var blevet påbudt af greverne Henrik og Klaus, og at borgerne skal være behjælpelige med at befæste byen samt vise rådet lydighed.

1402. 17. juniSølvesborg sprog: middelnedertysk

Syv riddere og seks væbnere erklærer, at kong Oluf døde på borgen i Falsterbo, blev balsameret, lå på dødsleje i Falsterbo kirke og blev begravet i Sorø, hvorfor den, der i Preussen optræder som kong Oluf, er en bedrager og forræder.

1402. 19. juni sprog: middelnedertysk

Ærkebiskop Otto af Bremen slutter overenskomst med sine brødre Bernhard og Henrik, hertuger af Braunschweig-Lüneburg, om sine krav på landene Braunschweig og Lüneburg og lover dem tjeneste mod alle undtagen vor herre kong Albrecht af Sverige, hertug Erik af Sachsen, hertug Gerhard af Slesvig, grev Albrecht af Holsten, grev Erik og grev Otto af Hoya, med hvem vi lever i venskab, at vi hverken kan eller vil gøre noget mod dem.

1402. 15. juli sprog: middelnedertysk

Herman Osenbrugge, kannik i Lübeck, og Lydeke Osenbrugge, borger sammesteds, erkender at have oppebåret alle deres fader afdøde Herman Osenbrugges tilgodehavender hos kong Magnus, dronning Blancha, kong Håkon og dronning Margrete og giver dronning Margrete kvittering herfor.

1402. 25. juliRavnsborg sprog: middelnedertysk

Væbneren Otto Kabold sælger to gårde i Galdbjerg i Gudme herred til Predbjørn Podebusk for 70 mark lybsk.

1402. 1. september sprog: middelnedertysk

Borgmestre og rådmænd i staden Lübeck, der har erfaret, at nogle af højmesterens udsendinge efter resultatløse forhandlinger med dronning Margrete om Gotland er vendt hjem fra Kalmar, beder højmesteren om inden 29. september at give dem det endelige svar til dronningen om Gotland, som hun har anmodet om.

(1)402. 1. september sprog: middelnedertysk

Lübeck anmoder de preussiske stæder om at bevæge højmesteren til påny at sende udsendinge til Kalmar med et endeligt svar til dronning Margrete.

1402. 1. september sprog: middelnedertysk

Johan Krummese oplader alt sit gods i landsbyerne Gross-Rümpel, Rohlfshagen og Neritz i Oldesloe sogn og overalt i Holsten til brødrene Gerhard, hertug af Slesvig, Albrecht og Henrik, grever af Holsten.

[Efter 1402. 1. september] sprog: middelnedertysk

De preussiske stæder svarer på Lübecks brev af 1402. 1. september, nr. 443, at de har opfordret højmesteren til at fastholde, hvad han tidligere har skrevet til dem om Gotland.

1402. 20. september sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Hr. Jens Andersen kvitterer sin broder Aksel Andersen for al gæld undtagen de 24 mark sølv, for hvilke broderens gods i Skåne var pantsat.

1402. 10. oktober sprog: middelnedertysk

Fogeder, tilsynsmænd, edssvorne, rådmænd og hele landet Ditmarsken slutter fred og venskab med indbyggerne i de tre lande Ejdersted, Everschop og Utholm. Disse kan frit rejse til og fra Ditmarsken, og Ditmarsken lover erstatning til dem, der lider skade under ophold i Ditmarsken. Begge parter lover at skride ind mod mordbrændere, kirkeranere og utugt.

1402. 1. november sprog: middelnedertysk

Klaus og Otto Spliet stiller i fællig sikkerhed på væbneren Erik Krummediges vegne over for væbneren Hartvig v. Owe angående 300 mark penge.

1402. 21. novemberHelsingborg sprog: middelnedertysk

Hertug Barnim 6. af Stettin slutter på egne og sin broder hertug Vartislav 7.s vegne forbund med kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete.

1403. 20. martsRügenwalde sprog: middelnedertysk

Hertug Bugislav 8. af Stettin og hans hustru, hertuginde Sofie, kvitterer hertug Gerhard 6. af Slesvig for den arvelod, der tilfaldt hertuginde Sofie efter hendes moder.

1403. 25. martsFlensborg sprog: middelnedertysk

Klaus Limbek erklærer sig for fjende af hertug Albrecht af Holland, da han ikke kan undgå at angribe hollænderne, når han bekæmper sine andre fjender preusserne.

1403. 1. aprilStralsund sprog: middelnedertysk

Hans van Podebusk, ridder, bevidner, at hans broder, ridderen Predbjørn, har solgt godset Finkenthal til Arnold Poleman, rådmand i Stralsund.

1403. [Efter] 22. aprilLübeck sprog: middelnedertysk

Reces af hansedagen i Lübeck.

1403. 6. maj sprog: middelnedertysk

Otte høvedsmænd for fetaljebrødrene slutter forlig med hertug Gerhard 6. af Slesvig.

1403. 12. maj sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Henneke Rantzau, væbner, oplader al sin ret til det gods på Hostrup, han havde købt af Gunne Jensdatter, til jomfru Thorgun, søster til Peder Dunker.

1403. 13. juliDorpat sprog: middelnedertysk

Staden Dorpat sender staden Reval staden Rigas svar vedrørende forfalskede sild og Ribe salt. Desuden afventer staden Dorpat budskab om sendebud fra staden Novgorod.

1403. 13. eller 20. juli sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Hertug Gerhard 6. af Slesvig pantsætter Gram herred for yderligere 300 mark lybsk til Henneke Limbek, til hvem det tidligere var pantsat.

1403. 20. juliItzehoe sprog: middelnedertysk

Hertug Gerhard 6. af Slesvig, greve af Holsten, og grev Adolf af Holsten, brødre, slutter et fireårigt forbund med Stade og forpligter sig til ikke at udsone sig med ditmarskerne, førend disse havde gjort byen fyldest.

1403. [Efter] 24. augustKalmar sprog: middelnedertysk

Reces af hansedagen i Kalmar.

1403. [Efter] 26. septemberMarienburg sprog: middelnedertysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1403. 30. septemberStralsund sprog: middelnedertysk

Henrik von Jasmund, ridder, og Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, erkender, at de sammen med Matthias Zoleweden, præst i Stralsund, og Bertram Wulflam, borgmester i Stralsund, tidligere har bilagt en strid mellem hr. Henning von Podebusk, drost i Danmark, og hr. Henning den yngre, hans fætter, om gården Streu, således at halvdelen af gården skal tilfalde drosten eller dennes arvinger mod at udrede 2600 stralsundske mark. Hvad Henning Podebusk den yngre har afhændet eller pantsat, det skal han selv indløse.

1403. 31. oktoberHelsingborg sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Hertugerne Barnim 6. og Vartislav 8. af Pommern overlader biskop Peder af Roskilde Stevns herred og Store-Heddinge for et tidsrum af seks år.

1403. 1. novemberPlön sprog: middelnedertysk

Vi Gerhard af Guds nåde hertug til Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg bekræfter, at brødrene Lydeke, Henneke og Timme von Buchwald har solgt landsbyen Schulendorf i Gleschendorf sogn til Thomas Morkerkes enke og hendes sønner. Vidner til dette var hr. Johan Hogenskild og hr. Klaus Becker, vor kapellan. Givet i Plön i det Herrens år 1403 på Allehelgensdag.

1403. 6. december sprog: middelnedertysk

De i Lübeck forsamlede udsendinge fra hansestæderne indkalder til ny hansedag i Lübeck 9. marts, hvor man ønsker forholdene i Skåne samt fetaljebrødrenes færden behandlet.

1403. [Efter] 6. decemberLübeck sprog: middelnedertysk

Reces af hansedagen i Lübeck.

1404. 16. januarMarienburg sprog: middelnedertysk

De preussiske stæder erindrer ærkebiskop Jakob af Lund om, at han ikke har overholdt betalingen af de 5000 nobler, han ved dronning Margretes mellemkomst var gået ind på at betale for godset, der bjergedes fra Arnold Dukers skib, som strandede ved Bornholm, og anmoder om betaling af det manglende.

1404. 16. januarMarienburg sprog: middelnedertysk

De preussiske stæder beder domkapitlet i Lund om at kræve af ærkebiskop Jakob af Lund, at han ufortøvet betaler de resterende afdrag af de 5000 nobler for godset i Arnold Dukers skib således som aftalt i ærkebispens brev af 1398 29. august.

1404. 19. januar sprog: middelnedertysk

Hertuginde Elisabeth af Mecklenburg, datter af afdøde grev Klaus af Holsten, erklærer, at alt, hvad hun har som livgeding i Slesvig og Holsten, skal tilfalde hertug Gerhard 6. af Slesvig, hendes fætter.

1404. 2. februarMarienburg sprog: middelnedertysk

De preussiske stæder underretter den tyske købmand i Brügge om højmesterens og dronning Margretes uvenskab på grund af Gotland.

(1)404. 1. aprilNyköping sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete meddeler de preussiske stæder, at højmesteren tilbageholder hendes udsendinge med undtagelse af én, som han har sendt tilbage uden svar, og at hun nu på ny har sendt en udsending til ham med anmodning om svar.

1404. 1. aprilNyköping sprog: middelnedertysk

Kong Erik 7. af Pommern meddeler borgmestre og rådmænd i stæderne Thorn, Elbing og Danzig, at han har sendt en udsending med brev til højmesteren for den tyske orden, og beder dem give deres støtte.

1404. [Efter] 8. aprilLübeck sprog: middelnedertysk

Reces af hansedagen i Lübeck.

1404. 5. majPlön sprog: middelnedertysk

Gerhard 6., hertug af Slesvig og greve af Holsten, tillader klostret i Reinfeld at lade 12 læster korn årligt føre toldfrit til Heiligenhafen og derfra uhindret til klostret.

1404. Omkr. 15. majVadstena sprog: middelnedertysk

Beretning om forhandlingerne mellem dronning Margrete og rådsudsendinge fra Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og Greifswald angående Gotland og Skåne.

1404. 16. majSlite sprog: middelnedertysk

Algot Magnusson, Magnus Sture m.fl. riddere og væbnere slutter på dronning Margretes troppers vegne fred med højmesteren indtil tre uger efter pinsedag, således at de kan sende bud til dronningen for at erfare hendes stilling, og lover at opbrænde borgen Slite.

1404. 1. juni sprog: middelnedertysk

Werner Hoop, borger i Lübeck, kvitterer dronning Margrete for 50 mark lybsk, som Anders Porse, foged i Horsens, har betalt ham.

1404. 11. juni sprog: middelnedertysk

Rådmændene i Hamburg meddeler rådmændene i staden Danzig, at væbnerne Klaus Limbek og Burchard Krummedige har underrettet dem om, at de og deres venner vil lægge hindringer i vejen for englændere og hollændere på havet, og at de har svaret dem, at de vil underrette højmesterens undersåtter, englænderne og hollænderne herom.

1404. 27. juniVadstena sprog: middelnedertysk

Kong Erik 7. af Pommern giver Rostock samme privilegier, som hans forgængere har givet de øvrige stæder.

1404. [Omkr. 27. juni]Vadstena sprog: middelnedertysk

Kong Erik 7. af Pommern giver Wismar samme privilegier, som hans forgængere har givet de øvrige stæder.

1404. 27. juniForan Guldborg sprog: middelnedertysk

Stæderne Thorn, Elbing, Königsberg og Danzigs høvedsmænd meddeler borgmestre og rådmænd i deres stæder, at Johan v. Putten og Konrad Leskow er taget til fange af danskerne og indespærret i Kalmar, og at hr. Abraham Brodersen havde anmodet om ved brev, at der skulle sendes forhandlere til dronning Margrete, men at det var blevet afslået under henvisning til, at kommendatoren i Danzig allerede var udsendt.

[1404]. 29. juni sprog: middelnedertysk

Rådmændene i staden Lübeck anmoder dronning Margrete om at opgive sted og tidspunkt for forhandlinger.

[1404]. 20. juliDanzig sprog: middelnedertysk

Gottfried Vrowendorf meddeler borgmester og råd i Thorn, at rådet i Danzig har forordnet den, der vil tjene for sold gennem Øresund, han skal komme og lade sig skrive op på rådhuset, og fremdeles: Ingen skal sejle inden for eller uden for landet uden tilladelse. Men fremdeles synes det mig, at der ikke er kommet mange, som lader sig skrive op; men jeg tror, at de får folk, efter min mening. Danzigs skippere har været utilfredse med deres sold, og Thorns ligeledes, da de hørte, hvad han kunne tilbyde. Han har ikke hørt noget til Johan v. Putten.

[1404]. 13. august sprog: middelnedertysk

Hans Stolle meddeler rådet i Thorn, at han intet ved om sine herrer, at Algot Magnusson har sendt penge til Stralsund, smør til Lübeck og okser til Skåne, at han og Abraham Brodersen har haft sammenstød på Gotland, og beder om rådets hjælp, da han og hans svende mangler levnedsmidler.

1404. 1. septemberNyborg sprog: middelnedertysk

Henrik, biskop af Osnabrück og greve af Holsten, vidimerer grev Adolf 7. af Holstens vidisse 1365 13. juni af grev Johan 3. af Holstens landret for Femern af 1326 15. august, cf. Dipl. Dan 2. rk. IX nr. 302 og Schlesw.- Holst. Urk.sammlung III,2,5 nr. 13.

1404. 13. septemberNeumünster sprog: middelnedertysk

Elisabeth, hertuginde af Slesvig, slutter forlig med biskop Henrik af Osnabrück, greve af Holsten, om deling af arven efter grev Albrecht af Holsten.

1404. 13. septemberNeumünster sprog: middelnedertysk

Biskop Henrik af Osnabrück, greve af Holstens genbrev til nr. 444.

1404. [Efter] 16. oktoberMarienburg sprog: middelnedertysk

Reces af hansedagen i Marienburg.

[1404. Efter 16. oktober]Marienburg sprog: middelnedertysk

Hansestæderne, der var forsamlet til forhandlinger i Marienburg, anmoder dronning Margrete om at overholde den våbenstilstand, der er sluttet med højmesteren for den tyske orden.

[1404. Efter 16. oktober-Før 1405. 12. marts] sprog: middelnedertysk

Instrukser for hansestædernes udsending til forhandlinger i Flandern, Brabant, Holland og Zeeland.

[1404]. 10. november-[1411]. 10. novemberSchwerin sprog: middelnedertysk

Hertug Johan af Mecklenburg forklarer borgmestre og rådmænd i Lübeck som svar på deres brev angående greven af Schauenburg, hvorfor han er blevet dennes fjende, og bemyndinger dem til at varetage hans interesser.

1404. 11. novemberJönköping sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete besvarer tre breve fra borgmestre og rådmænd i staden Lübeck, vedrørende gods fra Reval og fangerne i Preussen og beder dem være virksomme for opretholdelsen af det bestående forhold mellem hertuginden af Slesvig, hendes børn, holstenerne og ditmarskerne.

[1404]. 15. november - [1411]. 14. novemberGüstrow sprog: middelnedertysk

Balthasar, fyrste af Werle-Güstrow , meddeler borgmestre og råd i Lübeck som svar på deres brev angående hans strid med grev Adolf af Schauenburg, at han har underrettet hertuginde Elisabeth af Slesvig om sine hensigter.

[1404]. 17. november - [1411]. 16. novemberSchwerin sprog: middelnedertysk

Kong Albrecht af Sverige meddeler borgmestre og rådmænd i Lübeck som svar på deres brev med tilbud om mægling mellem ham og grev Adolf af Schauenburg med dennes billigelse, at hertuginde Elisabeth af Slesvig har påtaget sig mæglingen.

1404. 20. novemberMeldorf sprog: middelnedertysk

Ditmarskerne slutter fred i ti år med grev Henrik af Holsten, biskop af Osnabrück, og hertuginde Elisabeth af Slesvig.

1404. 30. november sprog: middelnedertysk

Herman Skarpenberg lover hertuginde Elisabeth af Slesvig og Ulrich v. Pentze ikke at rejse yderligere besværinger over den skade, han led i Süderhamme, da hertug Gerhard 6. blev dræbt.

1404. 13. decemberLübeck sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Predbjørn Podebusk, ridder, pantsætter for 100 mark en renteindtægt på 10 mark.

[1404] sprog: middelnedertysk

De preussiske købmænd klager til højmesteren for den tyske orden over, at de ikke som i Skåne frit kan oplægge deres varer på Bornholm, og at deres salt delvis er blevet beslaglagt.

1405. 10. januarFyns landsting sprog: middelnedertysk

Ridderne Niels Pedersen af Løgismose og præsterne i Dalum, hr. Niels Friis og hr. Niels samt otte verdslige vidimerer på Fyns landsting Albert Andersen af Tovskovs brev af 1391 25. november.

1405. Efter 5. februar sprog: middelnedertysk

Optegnelse om en i Stettin ført proces angående en skude og en bod i Dragør.

1405. [Efter 12. marts]Lübeck sprog: middelnedertysk

Reces af hansedagen i Lübeck.

1405. 14. martsLübeck sprog: middelnedertysk

Hansestædernes udsendinge, forsamlet i Lübeck, meddeler dronning Margrete, at de har aftalt forhandlinger i Skanør med højmesteren for den tyske orden til den 7. juni, men er på deres side allerede rede den 24. maj til forhandlinger og beder om hendes svar derom.

1405. 14. martsLübeck sprog: middelnedertysk

Hansestædernes udsendinge, forsamlet i Lübeck, meddeler dronning Margretes råder, at de har aftalt forhandlinger i Skanør med højmesteren for den tyske orden til den 7. juni, men er på deres side allerede rede den 24. maj til forhandlinger og beder dem råde dronningen til et hurtigt svar.

(1)405. 30. martsHelsingborg sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete erklærer sig villig til at deltage i de af hansestæderne til pinsedag aftalte forhandlinger, omend Skanør og Fasterbro ikke er særligt velegnede hertil, og anmoder om, at alle tidligere deltagere må blive repræsenteret.

[1405. Efter 1. april] sprog: middelnedertysk

Reval beder højmesteren for den tyske orden gøre sin indflydelse gældende hos dronning Margrete angående gods, der er blevet taget på Neva.

[1405. Efter 1. april] sprog: middelnedertysk

Reval beder dronning Margrete om, at det gods, der blev taget fra to skibe på Neva, må blive givet tilbage.

[1405]. 7. april sprog: middelnedertysk

Rådmændene i staden Lübeck sender de preussiske stæder en afskrift af dronning Margretes brev af 30. marts med anmodning om hurtigt svar, hvis de har noget at fremføre.

1405. 12. april sprog: middelnedertysk

Erik Krummedige, ridder, erkender at have lejet Løgum klosters gods på Jyndevad mark for livstid.

1405. 12. april sprog: middelnedertysk

De preussiske stæder meddeler Lübeck, at de er blevet enige med højmesteren for den tyske orden om at standse udførslen gennem Øresund af træprodukter, jern, hør og klæde og garner fra Preussen, men at Lübeck og nærliggende stæder dog kan undtages herfra.

1405. 1. majGottorp sprog: middelnedertysk

Hillegund van Utzen kvitterer hertuginde Elisabeth af Slesvig for betalingen af 100 mark af de 200 mark, som hertug Gerhard havde forpligtet sig til at betale Hillegund og hendes datter.

1405. 10. maj sprog: middelnedertysk

Bo Dyre og Anders Ingvarsen, høvedsmænd i Stockholm, vidimerer Lydeke Russes brev af 1384 26. december, Ture Bengtssons af 1386 31. maj og Lydeke Russes af 1386 27. juni.

1405. [Efter] 24. juniFalsterbo sprog: middelnedertysk

Reces af hansedagen i Falsterbo.

1405. 3. juli sprog: middelnedertysk

Rådmændene i staden Lübeck meddeler borgmestre og rådmænd i de preussiske stæder, at de har modtaget et åbent og et lukket brev fra hertugen af Burgund; det sidste har de åbnet og sender en afskrift. - Og af den grund har vi sendt vort budskab til de sendebude, der er i Danmark, for at de kan tale om det, idet vi formoder, at den førnævnte herre hertugens bude sandsynligvis også vil drage derhen med sådanne breve.

[1405]. 16. juli sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Notits i Hildebrand Veckinghusens regnskab om udbetaling til Jan Alderssoen for en tønde gode sild fra Skåne.

[Omkr. 1405. 10. august] sprog: middelnedertysk

De preussiske stæder meddeler rådmændene i Lübeck, at højmesteren angående nogle slags gods, der efter bestemte beslutninger ikke må føres gennem Øresund har besluttet atter at tillade udførsel, dog ikke til England, fordi hans lande lider skade derved, da forbudet ikke overholdes andre steder.

[Omkr. 1405. 10. august] sprog: middelnedertysk

De preussiske stæder meddeler Lübeck, at biskoppen af Münsters andragende om at låne 1000 gylden ikke angår dem, og sender dem deres svar på Klaus Limbeks klage sammen med deres klage over ham, for at man kan tage stilling hertil.

1405. 19. augustGurre sprog: middelnedertysk

Hans Podebusk, ridder, overlader hr. Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, indløsningen og tilbagekøbet af godset Kowall, som han og hans brødre havde solgt til Konrad Wreen.

1405. 2. september sprog: middelnedertysk

Rådmændene i Lüneburg anmoder rådmændene i Danzig, Königsberg og Elbing om at påse, at Lüneburgs salttønder ikke eftergøres, og at der i Skåne ikke fyldes andet salt i disse tønder, som derefter sælges som Lüneburgsalt.

1405. 22. septemberBrügge sprog: middelnedertysk

Ældrerådet for den tyske hansa i Brügge skriver til højmesteren for den tyske orden angående varer, der blevet beslaglagt som følge af et udførselsforbud gældende østfra gennem Øresund.

[1405. Omkr. 29. september] sprog: middelnedertysk

De preussiske stæder besvarer Lübecks brev af 3. juli vedrørende hertugen af Burgund, efter at deres sendemænd, der sidst har været til møde i Danmark, er vendt tilbage og erklærer sig villige til at deltage i forhandlinger med hertugen.

[Omkr. 1405. 4. oktober]Simrishamn sprog: middelnedertysk

Ærkebiskop Jakob af Lund meddeler storskafferen i Marienburg, at han har frigivet Johan Hoghers skib, som han havde beslaglagt i den tro, at det var hans, og sender Povl Degn, foged på Bornholm, til ham i anledning af sagen om Arnold Dukers skib.

1405. 11. oktober sprog: middelnedertysk

Oldermændene for de tyske købmænd i Brügge meddeler borgmestre og rådmænd i de preussiske stæder, at de har modtaget brev om højmesteren for den tyske ordens ophævelse af forbudet mod udførsel af visse varer gennem Øresund, og påpeger, at dette skridt med urette var begrundet i, at forbudet ikke blev håndhævet af de øvrige hansestæder.

1405. 1. november sprog: middelnedertysk

Ingeborg af Mecklenburg, datterdatter af kong Valdemar 4. Atterdag, abbedisse i Ribnitz, kvitterer dronning Margrete for 300 mark lybsk, udbetalt af Folmer Moleke, for hvilke hun har købt godset Bartelshagen af rådet i Ribnitz.

1405. 15. november sprog: middelnedertysk

Ingeborg, abbedisse i sankt Clara kloster i Ribnitz, datter af hertug Henrik 3. af Mecklenburg, bevidner, at hun har modtaget 300 mark lybsk af sin moster, dronning Margrete, for hvilke hun har købt 39 mark evig indtægt i godset Bartenshagen til afholdelse af en årtid for dronningen, hendes forældre og søster.

1405. 19. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Hertuginde Elisabeth af Slesvig pålægger kongens frisere at adlyde dronning Margrete eller den, hun befaler.

1405. 25. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Kong Albrecht, hertug af Mecklenburg, kvitterer alle mellemværender med indbyggerne i Danmark, Sverige og Norge.

1405. 25. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Kong Albrecht, hertug af Mecklenburg, slutter fred med dronning Margrete, kong Erik 7. af Pommern og de tre riger Danmark, Sverige og Norge.

1405. 25. november sprog: middelnedertysk

Kong Albrecht, hertug af Mecklenburg, afstår alle sine krav på Gotland og Visby til kong Erik 7. af Pommern og forpligter sig til at stadfæste de aftaler om øen, som kongen og den tyske orden måtte indgå

1405. 25. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Kong Albrecht, hertug af Mecklenburg, erklærer overfor højmesteren for den tyske orden, at han har afstået al sin ret til Gotland og Visby til kong Erik 7. af Pommern og de tre riger Danmark, Sverige og Norge og beder ham overgive øen til denne.

1405. 25. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Fire riddere, en væbner, samt borgmestre fra Lübeck, Hamburg, Rostock og Stralsund meddeler højmesteren for den tyske orden, at kong Albrecht, hertug af Mecklenburg, har sluttet overenskomst med dronning Margrete om Gotland.

1405. 25. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Niels Ivarsen og ni andre riddere forpligter sig til inden sankt Hansdag at betale kong Albrecht, hertug af Mecklenburg, 8000 mark lybsk.

[1405]. 3. decemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Ærkebiskop Jakob af Lund giver en gård i Malmø, fordum kaldt hr. Jens Uffesens ladegård, til det af ham indstiftede alter for Vor Frue, sankt Laurentius og sankt Knud konge i Lund.

1405. 26. decemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete svarer borgmestre og rådmænd i Danzig, at hun er i færd med at indhente oplysninger om det skib, der skal have lidt skibbrud ved Norge, og beder dem om at medvirke til, at hendes udsending til højmesteren for den tyske orden får et gunstigt svar med tilbage.

[1405] sprog: middelnedertysk

De hamborgske købmænd og borgere, der befinder sig i Holland, klager til hertug Wilhelm af Bayern, greve af Holland, og Hollands stæder over en række overgreb, begået mod hamborgske skibe, deriblandt ét, der kom fra Danmark.

1406. 1. januarKiel sprog: middelnedertysk

Overenskomst mellem hr. Biskop Henrik af Osnabrück, greve af Holsten, og hertuginde Elisabeth af Slesvig, hvorefter han skal have Femern med Glambek og gården og byen Oldenburg i seks år.

1406. 1. januarKiel sprog: middelnedertysk

Biskop Henrik af Osnabrück, greve af Holsten, erklærer at have sluttet overenskomst med hertuginde Elisabeth af Slesvig.

1406. 1. januarKiel sprog: middelnedertysk

Hertuginde Elisabeth af Slesvig erklærer at have sluttet overenskomst med biskop Henrik af Osnabrück, greve af Holsten.

1406. [Efter 2. februar] sprog: middelnedertysk

Rådet i Lübeck besvarer en klage fra borgerne om møntforholdene i Skåne.

[1406. Omkr. 5. februar] sprog: middelnedertysk

De preussiske stæder erklærer over for de vendiske stæder, at hansekøbmanden stadig lider store tab i Danmark, Sverige og Norge på skibbrudent gods, og anmoder dem om at overveje, hvad der kan gøres for at forbedre forholdene.

1406. 16. februar sprog: middelnedertysk

Ingeborg af Mecklenburg, abbedisse i sankt Clara kloster i Ribnitz erklærer, at dronning Margrete har skænket 300 mark lybsk til bl.a. afholdelse af en evig årtid for hende og hendes slægt.

1406. 11. martsViborg sprog: middelnedertysk

Biskop Johan af Slesvig kvitterer for tilbagebetalingen af de 1000 mark lybsk, som dronning Margrete havde lånt i Flensborg.

[1406. 20. marts] sprog: middelnedertysk

Nicolaus Kameke, ridder, hertug Bugislav 8. af Pommerns foged, underretter højmesteren for den tyske orden om, at han på opfordring af ærkebispen af Riga har afværget et forbund mellem hertugen og kongen af Polen mod ordenen, men at kongen af Polen har sendt sin råd til kongen af Danmark med henblik på et forbund.

[1406. 20. marts] sprog: middelnedertysk

Nicolaus Kameke, ridder, beder kommendatoren i Schlochau om at videresende hans brev, rettet til højmesteren for den tyske orden, nr. 301, og stiller yderligere en personlig redegørelse i udsigt.

1406. 31. marts sprog: middelnedertysk

Stæderne Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Wismar og Hannover slutter aftale om omslagning af mønt, hvorunder omtales Og man skal ansætte alle slags penge, slået i Danmark eller andetsteds, i deres værdi. [...] Fremdeles, de danske penge indeholder 10 lod (alm. 1/16del mark), af marken udmøntes 10 mark og 2 skilling, så er den lybske mark ikke bedre end 12 skilling, den halve lybske mark 6 skilling, de 4 lybske skilling 3 skilling, penningen 2 penning.

1406. 16. aprilReval sprog: middelnedertysk

Arnd Saffenberg erklærer at have modtaget 12 1/2 mark i Rigamønt og 5 tønder sild af et parti på 20 tønder, købt i Skåne, men hvis ejer han ikke kender, af skipper Tideman Kule til oplagring, indtil den rette ejer melder sig.

1406. 22. april sprog: middelnedertysk

Kong Albrecht af Sverige, hertug af Mecklenburg, kvitterer Jens Magnussen, kannik i Århus, og Jens Brun, borgmester sammesteds, for 2000 mark lybsk, som de har udredt på ti ridderes vegne, som havde stillet sikkerhed herfor.

1406. 4. maj sprog: middelnedertysk

Johan Bentlage, kong Albrechts kansler, kvitterer hr. Jens Nielsen, ærkedegn i Uppsala, Magnus v. Alen, ridder, m.fl. for 5000 mark lybsk på sin herres vegne.

1406. 5. maj sprog: middelnedertysk

Borgmestre og rådmænd i staden Lübeck erklærer, at Johan Bentlage, kong Albrechts kansler, i deres nærværelse har erkendt, at Jens Nielsen, ærkedegn i Uppsala, og ridderen hr. Magnus van Alen har betalt kong Albrecht 5000 mark lybsk, cf. forrige nr.

1406. 12. juniRanders sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete anmoder højmesteren for den tyske orden om at tilkendegive, om han er villig til at flytte de forhandlinger, der skulle finde sted i Kalmar, til Øresund, da man nu venter kongen af Englands datter hver dag.

1406. 12. juniRanders sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete anmoder Johan v.d. Dolle, kommendator i Roggenhausen, og Johan v.d. Mersche om at fremme hendes, hendes søns og de tre rigers sag hos højmesteren for den tyske orden og opfordrer dem til også at deltage i de kommende forhandlinger.

[1406. Omkr. 12. juni] sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete meddeler de vendiske stæder, at hr. Johan v. d. Dolle og hr. Johan v. d. Mersche, rådmand i Thorn, på højmesteren for den tyske ordens vegne har tilkendegivet, at denne ønsker forhandlinger i Kalmar som aftalt, hvortil de i fællesskab skal indbyde stæderne, men at hun gerne ser, at forhandlingerne kunne foregå i Øresund, hvortil kong Erik 7. af Pommern og rigsråderne ventes i løbet af kort tid.

1406. 12. juniRanders sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete sender borgmestre og rådmænd i Thorn, Elbing, Danzig og Dirschau kopier af sine breve til højmesteren og de vendiske stæder og beder dem varetage de tre rigers ve og vel.

[1406] 25. juniMarienburg sprog: middelnedertysk

Højmesteren for den tyske orden sender borgmestre og rådmænd i Thorn dronning Margretes breve til ham og til hansestæderne samt de vendiske stæder og beder dem meddele deres stilling til indholdet, førend han svarer dronningen.

1406. 21. juliBorgen i Tønder sprog: middelnedertysk

Erik Krummedige, ridder, drost i hertugdømmet Slesvig, erklærer, at dronning Margrete på tinge efter dansk ret har skødet gårdene Grödersby og Pagerö, som hun havde erhvervet af Hartvig og Hans Pogwisch og Hartvig Sehested, til domkirken sankt Peder i Slesvigs bygningsfond og dens forstander Henrik v. See, domprovst sammesteds.

1406. 31. juliRibe sprog: middelnedertysk

Hertuginde Elisabeth erklærer, at dronning Margrete på hendes råd har købt Grödersby og Pagerö af Pogwischerne og Sehestederne og skænket til domkirken i Slesvig.

1406. 31. juliRibe sprog: middelnedertysk

Folmer Jakobsen, Erik Krummedige, drost i Sønderjylland, Niels Iversen, Peder Nielsen til Ågård, Johan Skarpenberg og Erik Nielsen, riddere, erklærer som medlovere, at dronning Margrete og biskop Johan af Slesvig har sluttet overenskomst, hvorved biskoppen overlader dronningen Svavsted i 6 år mod en årlig afgift på 300 mark lybsk.

1406. 1. august sprog: middelnedertysk

Hartvig, Reimer og Poppe Sehested sælger deres andel i Grödersby, Pagerö, Ekenis, Faulück og Dollerup til dronning Margrete.

1406. 3. august sprog: middelnedertysk

Hans Øverkamp kvitterer Jens Findsson for 76 skippund kobber og 22 læster jern på dronning Margretes vegne.

1406. 4. augustRibe sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete skænker landsbyen Grödersby samt gods i Faulück, Rabenkirchen, Dollerup, Boltoft, Kiesby, Pagerö og Ekenis til Slesvig domkirkes bygningsfond mod afholdelse af tre ugentlige messer samt en årtid for hendes forfædre og efter hendes død for hende selv.

1406. 11. oktoberSkanør sprog: middelnedertysk

Henrik Kelner og Hans Øverkamp bemyndiger Eberhard Øverkamp og Herman Enbek til på dronning Margretes vegne at modtage og kvittere for 105 læster osmundsjern fra Jens Findsson.

1406. 27. oktoberStralsund sprog: middelnedertysk, emne: testamente

Testamente af Radike Winter, borger i Stralsund.

1406. 6. novemberLund sprog: middelnedertysk, middelhøjtysk

Dronning Margrete beklager over for højmesteren for den tyske orden, at forhandlingerne i Kalmar om Gotland og Visby ikke gav resultater og foreslår nye forhandlinger følgende sommer i Øresund, hvori den engelske konge muligvis også kunne deltage.

1406. 6. novemberLund sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete sender borgmestre og rådmænd i Thorn, Elbing og Danzig en kopi af sit brev til højmesteren for den tyske orden om Gotland og Visby og opfordrer dem til at deltage i de kommende forhandlinger.

1406. 11. november sprog: middelnedertysk

Overenskomst mellem Ruprecht, romersk konge, og hans søn hertug Johan af Bayern på den ene side og kong Erik 7. af Pommern og hans søster Katrine på den anden side om ægteskab mellem hertug Johan og Katerine

1406. 18. november sprog: middelnedertysk

Herman van Vitzen, væbner, kvitterer fru Taleke, enke efter Brand Podebusk samt Hans og Predbjørn Podebusk for alle krav.

1406. 24. novemberStralsund sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Predbjørn v. Podebusk pantsætter gods for 2100 mark til væbneren Henrik v.d. Lancken.

1406. 30. november sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Kristian Holck, væbner, skøder sit gods i Tolk til hellig trefoldighedsgildet i Slesvig.

[1405-1406] sprog: middelnedertysk

Rådet i Lübecks svar på 60 borgeres klager, hvori det omtaler, at det i året 1395 har holdt orlogsskibe i Øresund mod fetaljebrødrene.

[1396. 17. juni-1439] sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Erik Krummedige skriver til ukendt abbed vedr. indløsning af pant.

1407. 21. februar - 1408. 21. februar sprog: middelnedertysk

Regnskab, aflagt af Lübecks kæmnere, hvori under udgifter er opført: til fogeden i Skåne 47 mark.

1407. 4. marts sprog: middelnedertysk

Rådmændene i staden Lübeck anmoder borgmestre og rådmænd i Preussens stæder om at bemyndige deres udsendinge til de kommende forhandlinger i Lübeck til at træffe beslutning angående den dårlige mønt, der bliver slået i Danmark.

1407. [Omkring 4. marts]Lübeck sprog: middelnedertysk

Instruktionsskrivelse til borgernes forhandlinger, bla. angående den slette danske mønt, med rådet i Lübeck.

1407. [Omkring 4. marts]Lübeck sprog: middelnedertysk

Det lybske råds svar på foregående nummer.

1407. 2. maj sprog: middelnedertysk

Rådmændene i staden Lübeck meddeler kommendatoren i Elbing, stedfortrædende højmester, at de ikke er i stand til at sende udsendinge til forhandlingerne i Øresund.

1407. 6. maj sprog: middelnedertysk

Rådmændene i Stralsund erklærer sig over for den stedfortrædende højmester for den tyske orden, kommendatoren i Elbing, rede til at deltage i forhandlingerne i Øresund og gør opmærksom på, at Greifswald også plejer at deltage.

1407. Efter 15. majLübeck sprog: middelnedertysk

Reces af hansedagen i Lübeck.

1407. 27. maj sprog: middelnedertysk

Borgmestre og rådmænd i staden Lübeck erklærer, at Johan Bentlage, kong Albrechts kansler, i deres nærværelse har erkendt at have modtaget 8000 mark lybsk af Gerhard, møntmester i Næstved, i overensstemmelse med løfterne fra mødet i Flensborg.

1407. [Efter] 27. maj sprog: middelnedertysk, middelhøjtysk

Kong Albrecht af Sverige kvitterer for modtagelsen af 8000 mark lybsk.

1407. 10. juniLübeck sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Hansestædernes rådsudsendinge meddeler staden Treptow, at de har besluttet at udruste fredsskibe mod fetaljebrødrene i Frisland, og at der udskrives en pundtold til dækning af omkostningerne, hvorover der skal aflægges regnskab inden 25. juli. Endvidere vil man skaffe sig underretning i Brügge, i England og hos stædernes fogeder og oldermænd i Danmark, om der sker afbræk i deres privilegier.

1407. 15. juniHelsingborg sprog: middelnedertysk

Den tyske ordens udsendinge og kong Erik 7. af Pommern slutter overenskomst om, at ordenen skal afstå Gotland med Visby til kongen mod at få 9000 engelske nobler udbetalt.

1407. 15. juniHelsingborg sprog: middelnedertysk

Den tyske ordens udsendinge tiltræder forrige nr.

1407. 18. juniRibe byting sprog: middelnedertysk

Tingsvidne af Ribe byting om, at Josef Jensen på tinge har bevist, at Johan Greverod har pantsat ham en toft på sankt Johannes Holm mellem Bredegade og åen, hvorfor den tildømmes ham.

1407. 18. juniHelsingborg sprog: middelnedertysk

Broder Friedrich v. Wallenrode, kommendator i Mewe, Johan v. d. Dolle, foged i Roggenhausen, Albrecht Rode, borgmester i Thorn, og Konrad Leskow, borgmester i Danzig, erklærer at have modtaget kong Albrechts brev af 1405 25. november (= DRB. IV 10 nr. 204) på visse betingelser.

1407. 18. juniHelsingborg sprog: middelnedertysk

Albrecht Rode, borgmester i Thorn, Konrad Leskow, borgmester i Danzig, og Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, erkender, at dronning Margrete har tilbagegivet dem noget pelsværk, rav og voks på visse betingelser.

1407. 24. juni sprog: middelnedertysk

Herman Mejer, borgmester i Wismar, kvitterer ridderen hr. Erik Bydelsbak for 200 mark lybsk, som han har betalt på dronning Margretes vegne.

1407. [Efter] 28. juniAmsterdam sprog: middelnedertysk

Reces af hansestædernes dag i Amsterdam.

1407. 28. juliHolbæk sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Fru Kristine, datter af hr. Erik Barnimsen og gift med Gevert Bydelsbak, skøder alt sit gods i Tuse og Ars herreder til ridderen hr. Hans Podebusk.

1407. 26. august sprog: middelnedertysk

Biskop Johan af Slesvig kvitterer ridderen hr. Niels Iversen af Hevringholm for, hvad han har oppebåret, mens han var foged på Svavsted.

1407. 30. august sprog: middelnedertysk

Henrik van Krummese af Anker, væbner, sælger med samtykke af sin herre hertug Erik 4. den ældre af Sachsen (-Lauenburg) testamentseksekutorerne efter hr. Johan van Seven, (kannik i Slesvig) 32 mark årlig afgift af landsbyen Schretstaken for 400 mark lybsk på den betingelse, at der af det solgte skal oprettes et evigt vikardømme i sankt Ilians kirke i Lübeck, og under forbehold af tilbagekøbsretten i 20 år.

1407. 9. septemberStralsund sprog: middelnedertysk

Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, kvitterer ridderen hr. Erik Bydelsbak for 324 mark stralsundsk, som dronning Margrete havde befalet denne at give ham i Skåne.

1407. 22. september sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

En ukendt aflægger regnskab for køb og salg af købmandsvarer til Hildebrand Veckinchusen, købmand i Reval.

1407. 16. oktoberRibe sprog: middelnedertysk

Klaus Panker erklærer at skylde hr. Predbjørn v. Podebusk med flere 60 mark i stralsundsk mønt.

1407. 21. oktober sprog: middelnedertysk

Johan Gryzewold og Herman Rampe kvitterer hr. Erik Bydelsbak på Gerhard Sellins vegne for gods, der strandede ved Frishoghe.

1407. 30. oktober sprog: middelnedertysk

Borgmestre og rådmænd i staden Hamburg beder borgmestre og rådmænd i Ribe om at være Radeke Wagenmann samt Lydeke og Johan Tzeven behjælpelige med at få udleveret gods, der er bjerget fra Arnd Zedikes og Tideke Juttes kogger, som sank ud for Ribes havn.

1407. 7. novemberKolding sprog: middelnedertysk

Skipper Herman Schlochow, borger i Danzig, Morten Scheel og Peder Resenkerke, hr. Konrad Leskows svende, slutter overenskomst med hr. Predbjørn Podebusk om bjergningen af strandet gods ved Nørre Vosborg.

1407. 12. decemberRibe sprog: middelnedertysk

Biskop Johan af Slesvig erklærer, at dronning Margrete har betalt de 2000 mark lybsk, for hvilke ridderen hr. Niels Iversen og fem andre riddere havde stillet sikkerhed.

1407. 13. december sprog: middelnedertysk

Henrik van Krummesee af Anker lover hertug Erik 4. den ældre af Sachsen-Lauenburg, at han inden 6 år vil genkøbe den årlige afgift af landsbyen Schretstaken, som han havde solgt til testamentseksekutorerne efter hr. Johan v. Seven, kannik i Slesvig.

1407. 18. decemberKassel sprog: middelnedertysk

Pfalzgrev Johan meddeler staden Frankfurt am Main sin og sin hustrus tilbagekomst, og beder om ledsagelse under resten af rejsen til Frankfurt.

1407 eller 1408 sprog: middelnedertysk

Bernhard von Vreden, der erklærer på et vist tidspunkt at have været i hr. Tord (Bondes) tjeneste, da han kom til de tyske købmænd i Sverige eller Danmark, truer de tyske købmænd i Novgorod med gengældelse for de tab, de har påført ham.

1408. 21. januar sprog: middelnedertysk

Borgmester, råd og hele byen Ribe erklærer, at Kristian Frellevsen er født af gode riddere og væbnere og ikke er borger i byen og ikke har svaret skat sammen med dem.

1408. 25. januar sprog: middelnedertysk

Borgmestre og råd i Ribe erklærer, at Kristian Frellevsen, der tidligere lovligt har forfulgt Jens Tygesen efter byens ret og på tinge af kongens foged og råd fået bekræftet sin ret hertil inden for byfreden, på ny på tinge har anmodet begge myndigheder om sin ret, men at kongens mand har trukket sig tilbage, hvorfor Kristian Frellevsen forgæves har bedt Jens Tygesen stille sikkerhed for at give møde for dronning Margrete.

1408. 25. januar sprog: middelnedertysk

Oldermændene for smedelavet i Lübeck bevidner, at Peter Vüst har udsonet sig med deres medbroder Heine v. Leze angående den sag, der havde fundet sted i Skåne.

1408. 3. maj sprog: middelnedertysk

Tingsvidne om, at Godskalk Porsfeld under tvang har udkøbt Mads Pallesen af Holbøl mølle, skønt det var bondegods.

1408. 4. maj sprog: middelnedertysk

Henrik Smalsted kvitterer dronning Margrete for seks tønder smør.

1408. 27. majBüchen sprog: middelnedertysk

Forbund sluttet mellem Albrecht, konge af Sverige og hertug af Mecklenburg, Erik, hertug af Sachsen, og Henrik, biskop af Osnabrück.

1408. 17. juni sprog: middelnedertysk

Otto Meinerstorp, kaldet Koler, og hans sønner Timme, Henneke og Henrik Meinerstorp, Henning Meinerstorp og Henneke lover hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Henrik af Holsten evig orfejde på deres slægtning præsten hr. Nicolaus Meinerstorps vegne.

1408. 17. juniWismar sprog: middelnedertysk

Borgmestre og rådmænd i stæderne Rostock og Wismar kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete samt borgmestre og rådmænd i Ålborg for det gods, der er bjerget ved Skagen fra skipper Scherves skib.

1408. 13. august sprog: middelnedertysk

Fru Eline, enke efter hr. Klaus Doget, erklærer, at hun på råd af dronning Margrete, som hendes mand testamentarisk havde indsat som formynder for deres børn, har solgt alt det gods i Batevitz, som den afdøde havde fra hr. Bertold van Osten for 1100 mark stralsundsk, til Wulf Wulflam.

1408. 22. septemberKalmar sprog: middelnedertysk

Johan van der Dolle, kommendator i Rehden, Albrecht Rode, borgmester i Thorn, og Konrad Leskow, borgmester i Danzig, erklærer, at de på vegne af den tyske orden og dens højmester har modtaget 9000 nobler af kong Erik 7. af Pommern og derefter agter at drage til Gotland for at overgive øen med Visby til kongen, og at kongen har givet højmesteren brev om evig fred, som højmesteren senere skal give genbrev på

1408. 27. septemberBorgen i Kalmar sprog: middelnedertysk

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Ulrich v. Jungingen, højmester for den tyske orden, efter at have modtaget 9000 engelske nobler har overgivet ham Gotland med Visby, hvorved al strid mellem ordenen og Danmark, Norge og Sverige er blevet bilagt.

1408. 18. oktoberSimrishamn sprog: middelnedertysk

Tule Troelsen og Ume Mogensen, borgmestre i Simrishamn, og råd og borgere sammesteds erklærer, at de har givet de købmænd, der plejer at søge og ligge i byen, lov til at bebygge de arealer, de har købt.

1408. 11. novemberEutin sprog: middelnedertysk

Henrik Brockdorf, væbner, sælger med samtykke af grev Henrik af Holsten og fru Elisabeth, hertuginde af Slesvig, grevinde af Holsten, Stormarn og til Schauenburg, alt sit gods i Steinrade til hr. Albrecht Rodenborg, kannik i Lübeck, hvorunder nævnes den ene skov (hvis træ skal bruges til at brænde kul), der hedder den store danske mose, der er 40 mark værd, når man fælder træet og laver kul. Og den lille danske mose er 24 mark værd.

1408. 11. novemberSegeberg sprog: middelnedertysk

Grev Henrik af Holsten og Elizabeth, hertuginde af Slesvig, stadfæster Henrik Brokdorps godssalg til Albrecht Rodenborg, kannik i Lübeck, cf. nr.

1409. 14. februarLübeck sprog: middelnedertysk

Skrivelse fra hansestædernes sendebude til de preussiske stæder, hvori det omtales, at dronningen af Danmark har til hensigt at forbyde brugen af al tysk mønt i Skåne.

1409. 19. februar sprog: middelnedertysk

Mads Gjordsen, væbner, erklærer at skylde Henrik Smalsted, væbner, 24 mark lybsk, at betale førstkommende mortensdag i Sivert Kroks hus i Flensborg eller et andet sikkert sted.

1409. Omkring 7. martsLübeck sprog: middelnedertysk

Ivan Sassen, præst i Odense stift, indsætter Klaus Jungvrow, borger i Lübeck, til sin befuldmægtigede til at oppebære de 100 mark lybsk, som Bernhard Woltorp skylder ham.

1409. 13. martsFalsterbo sprog: middelnedertysk

Werner Hoop, rådmand i Lübeck, kvitterer hr. Erik Bydelsbak for 1565 mark lybsk på dronning Margretes vegne.

1409. 3. majMölln sprog: middelnedertysk

Hansestædernes befuldmægtigede meddeler de preussiske stæder, at de har berammet et ny møde til 9. juli i Wismar, bl.a. til drøftelse af betalingsmidlerne i Skåne.

1409. 4. maj sprog: middelnedertysk

Peter Hoop kvitterer på sin fader Werner Hoop hr. Erik Bydelsbak på dronning Margretes vegne for 165 mark.

[1409.] 31. majOslo sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete svarer Ulrich v. Jungingen, højmester for den tyske orden, at hun allerede har gjort, hvad hun kunne vedrørende det skib, højmesteren har skrevet om, og at hun skriver til kapitlet i Lund og biskoppen af Roskilde om de andre anliggender.

[1409.] 31. majOslo sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete svarer borgmestre og råd i Danzig, at hun allerede har gjort, hvad hun kunne, vedrørende det skib, de har skrevet om, og at hun skriver til kapitlet i Lund og biskoppen af Roskilde om de andre anliggender, men minder samtidig om, at Konrad Letzkow ikke har sendt kvittering for det gods, han har fået på tro og love.

1409. 13. juli sprog: middelnedertysk

Hildebrand Veckinghusen køber 40 lb. gr. af Johan Grulle.

1409. 20. juliRibe sprog: middelnedertysk

Fogeder, sluttere og hele landet Ditmarsken slutter forbund med kong Erik 7. af Pommern, dronning Margrete og de tre nordiske riger.

1409. 20. juliRibe sprog: middelnedertysk

Kong Erik 7. af Pommerns genbrev til nr.

1409. 1. august sprog: middelnedertysk

Biskop Johan af Slesvig kvitterer dronning Margrete og Erik Bydelsbak for 100 mark lybsk, som denne har betalt hans tjener Werner Fischer, borger i Lübeck, i Skåne.

1409. 21. augustÅbo sprog: middelnedertysk

Biskop Björn af Åbo, der har erfaret, at Peder Torvastesson, borger i Reval, er død, beder rådet sammesteds om at hjælpe den afdødes brødre, som længe har været udenlands og også været hos dronning Margrete, til arven efter ham, når de begge eller en af dem kommer til byen.

1409. 8. septemberStralsund sprog: middelnedertysk

Hertugerne Barnim 6. og Vartislav 8. af Pommern (-Wolgast) kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete for de 500 mark stralsundsk, som de dette år skulle oppebære af tolden i Skåne.

1409. 21. septemberBorgen Hindsgavl sprog: middelnedertysk

Overenskomst mellem kong Erik 7. af Pommern og grev Henrik af Holsten på egne og hertuginde Elisabeth af Slesvigs og hendes børns vegne om, at kongen skal have Flensborg i pant for 10000 mark lybsk, dog undtages, hvad grev Klaus' datter og fru Helene af Haderslev ejer, og borgen Nyhus, som er pantsat til Lars Heest, men dette sidste forhold skal bringes til ophør inden otte uger.

1409. 9. oktoberFlensborg sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Grev Henrik af Holsten og Elisabeth, hertuginde af Slesvig, pantsætter Flensborg by og borgen Nyhus til kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete for 11400 mark lybsk, dog med undtagelse af, hvad hertuginden af Sachsen, grev Klaus' datter, og fru Helene af Haderslev skal have.

1409. 9. oktoberFlensborg sprog: middelnedertysk

Kong Erik 7. af Pommerns genbrev til forrige brev.

1409. 13. oktoberSkanør sprog: middelnedertysk

Henrik Quekel kvitterer ridderen hr. Erik Bydelsbak for 330 mark lybsk på dronning Margretes vegne.

1409. 1. november sprog: middelnedertysk

Hertug Bugislav af Pommern skænker med fuldmagt fra vor kære brodersøn, kongen af Danmark, staden Stargard fogediet og domsmyndigheden.

1409. 1.-15. november sprog: middelnedertysk

Kristian Ritter og Hilmer Lopow, borgmestre i Hamburg, og Albrecht Screye, rådmand sammesteds, aflægger beretning om deres forhandlinger med det nye og gamle råd i Lübeck samt hertugen af Sachsen-Lauenburg.

1409. 18. novemberSvavsted sprog: middelnedertysk

Biskop Johan af Slesvig kvitterer dronning Margrete og kong Erik og ridderen hr. Niels Iversen for 339 ½ mark lybsk, som sidstnævnte havde bragt ham.

1409. 24. novemberSlesvig sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Hr. Erik Krummedige sælger 50 mark årlig afgift af landsbyer i Gelting og Tøstrup sogne til kapitlet i Slesvig for 500 mark.

1409. 3. decemberLübeck sprog: middelnedertysk

Elisabeth Veckinchusen sender sin ægtefælle Hildebrand Veckinchusen en redegørelse for en række købmandsforretninger, herunder: Fremdeles så er den balle damaskklæde kommet tilbage fra Skåne, og den har jeg også sendt ham, og Dietrich Swarte, han ville der sige ham, hvad han skulle gøre.

[1409?] 17. december sprog: middelnedertysk

Borgmestre og råd i Reval anmoder kong Erik 7. af Pommern at hjælpe deres borgere og nogle købmænd, som er blevet overfaldet af Tord Bondes tjenere, til erstatning for deres tab.

1409Ystad sprog: middelnedertysk

Brev fra fogeden og rådet i Ystad om skipperen Lorenz Vents strandede skib og Stig Olsens fremfærd ved strandingen.

1409 sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Kopi af det lybske borgerskabs klagebrev over det gamle råds styrelse sendt til Danmark, i hvilket rådets politik overfor sørøveriet og de tre nordiske riger kritiseres.

[1409] sprog: middelnedertysk

Klageskrift mod holstenerne.

[1409-1412] sprog: middelnedertysk

Borgmestre og rådmænd i Hamburg beder borgmestre og rådmænd i Rostock om at udlevere det gods tilhørende Dietrich Simpsam, borger i Hamburg, som dennes tjener Herman Johanson efter befaling havde ført til Skåne, hvorfra han skulle have været rejst videre til Trave, men i stedet kom til Warnow under et uvejr, hvorefter han blev syg og døde.

1409Kampen sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

En forordning om regnskabsaflæggelse omtaler købmænd fra Skåne.

1409 sprog: middelnedertysk

Thomas Bulle sværger orfejde i anledning af, at der var blevet kastet folk over bord mellem Skåne og her.

1410. 1. januarThorn sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Indførelse i Thorns pundtoldregnskab om et sendebud til Danmark.

1410. 12. februarDeventer sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Optegnelse i Deventer bys regnskab om udgifter til Andries, sendebud fra dronningen af Danmark.

1410. 12. februarDeventer sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Optegnelse om sendebud fra dronningen af Danmark i Deventer bys regnskab.

1410. 3. martsStralsund sprog: middelnedertysk

Klaus van Vitzen kvitterer rådet i Stralsund for 600 mark.

1410. 16. marts sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Notits i pundtoldregnskabet for 1410 om udgift til et sendebud til Danmark.

1410. 25. martsRoskilde sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Predbjørn Podebusk, ridder, pantsætter al den ret, han havde erhvervet af søstrene Eufemia, Grevinde af Naugard, og Elisabeth, døtre af Henning Podebusk den Yngre, til grevskabet og godset Streu til biskop Peder af Roskilde for 4000 mark lybsk.

1410. 26. martsRoskilde sprog: middelnedertysk

Predbjørn Podebusk, ridder, beder herrerne Anders Jakobsen, Klaus Grubendal, Fikke Smeger, Erik Thomsen, Henrik Då og Peder Nielsen af Vollerup samt Hartvig Tralow og Alard Zarnin om at hænge deres segl under hans brev af 1410 25. marts, nr.

1410. 13. aprilVisby sprog: middelnedertysk

Henrik Zomerman fra Reval kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete samt Jens Eriksen, deres foged på Gotland, for udlevering af bjerget gods fra en stranding på Gotland.

1410. 20. aprilHamburg sprog: middelnedertysk

Reces af hansedagen i Hamburg.

1410. Omkr. 20 april sprog: middelnedertysk

Hansestædernes udsendinge beder kong Erik 7. af Pommern om at vise sig nådig mod grev Henrik af Holsten og den afdøde hertug Gerhard 6. af Slesvigs børn.

1410. Omkr. 20 april sprog: middelnedertysk

Hansestædernes rådsudsendinge beder kong Erik 7. af Pommern høre velvilligt på, hvad deres til ham udsendte befuldmægtigede vil forelægge ham om de skader og tab, hansestæderne har lidt i hans riger.

1410. Omkr. 20 april sprog: middelnedertysk

Hansestædernes rådsudsendinge, der gennem hr. Klaus Voge, borgmester i Stralsund, har erfaret, at Stralsund og Greifswald agter at sende befuldmægtigede med hertug Vartislav 8. til kong Erik 7. af Pommern, beder de to byer om, at deres udsendinge også må forhandle med kongen om mønten og overgreb mod hansekøbmændene på hansestædernes vegne.

[1410. omkr. 20. april] sprog: middelnedertysk

Foranlediget af de store skader, som sørøverne har forvoldt stæderne og købmændene, meddeler de i Hamburg forsamlede rådssendebud de fra dette møde fraværende hansestæder, at hvis nogen sørøvere noget sted skulle udruste et skib, det være sig i Nord- eller Østersøen, så vil vi forstærke vort forsvar imod dem, dobbelt så godt som de lybske stæder.

1410. 16. juni sprog: middelnedertysk

Willem Grulle kvitterer kong Erik for 350 nobeler, som han modtog for 60 læster rug.

1410. 6. juli sprog: middelnedertysk

Henrik, biskop af Osnabrück, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg og ... Henrik ... hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg danner forbund med grev Adolf af Schauenburg rettet mod kongen af Danmark.

1410. 22. juliWismar sprog: middelnedertysk

Reces fra hansedagen i Wismar.

1410. 16. septemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Forlig imellem kong Erik 7. af Pommern på den ene side og hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Henrik af Holsten på den anden side, hvorved afgørelsen af deres stridigheder udlægges til mægling i Flensborg 14 dage efter Sankt Mikkelsdag.

1410. 17. septemberMalmø sprog: middelnedertysk

Vilhelm Doget kvitterer for modtagelsen af 31 engelske nobler, som Anders Mortensen, borgmester i Malmø, har tilbagebetalt ham på dronning Margretes vegne.

1410. 20. september sprog: middelnedertysk

Hertuginde Elisabeth af Slesvig og Henrik, biskop af Osnabrück og greve af Holsten og Stormarn, lover at overholde de af hertug Henrik af Braunschweig og Lüneburg og hertug Johan af Mecklenburg foranledigede aftaler med Erik af Pommern. Ti navngivne riddere lover for deres herre og frue at overholde aftalerne, og medbesegler brevet.

1410. 28. september sprog: middelnedertysk

Rådet i Stralsund bevidner en dom angående skipperen Johan Petersson, som var i Skåne med en fragt, som skulle sejles til Reval. I Skåne befandt vor foged, hr. Arnold Poleman, sig. Ham sendte vi besked om, at der var sørøvere på søen og at han skulle sørge for, at vore borgere og hansekøbmændene slap uskadt fra dem. På grund af sørøverne, der lå på søen til skade for hansekøbmændene, og af hensyn til vore borgere prøvede hr. Arnold at få denne skipper til at sejle til Stralsund. Det ville de købmænd, der havde hyret skipperen, ikke gå med til. Det endte med, at hr. Arnold og førnævnte købmænd af denne årsag bragte sagen for de almindelige fogeder i Skåne, hvor sagen fik en retslig afgørelse, således at skipperen skulle sejle til Stralsund.

1410. 28. september sprog: middelnedertysk

Walter van Woytyn, borger i Brügge, kvitterer dronning Margrete for 145 nobler, som han har fået udbetalt for det gods, der blev beslaglagt ved Norges kyst.

1410. 4. oktober sprog: middelnedertysk

Skipperne Storborn, Alf van Greverorde og Johan Schuring takker staden Bremen for tilbageerobringen og bevogtningen af gods tilhørende dem fra fetaljebrødrene på vegne af vor nådige herre, kongen af Danmark og rådet i Stockholm, idet skipperne får udleveret deres gods, og erklærer, vi skal give dem det i forvaring på vegne af vor førnævnte nådige herre kongen og staden Stockholm, således at de til evige tider skal forblive fri for retskrav angående det samme gods, og de får deres kogge frit tilbage med fetalje, takkel og tov, som den var, da vor førnævnte nådige herre kongen lod den tage fra skipperen Poleman i Øresund.

1410. 12. oktoberGottorp sprog: middelnedertysk, emne: traktat,

Vidisse af traktat fra 1392. 12 juli mellem dronning Margrete og grev Klaus af Holsten og dennes brødre.

1410. 10. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Tideman Sten, rådmand i Lübeck, likviderer brevet, af hvilket det fremgik, at kong Erik skyldte ham 5000 rhinske gylden.

1410. 11. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Traktat mellem kong Erik og hertuginde Elisabet af Slesvig og grev Henrik af Holsten.

1410. 11. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Kong Erik frisiger borgere, rådmænd og købmænd i Bremen for det gods, som blev erobret ved Stockholm.

1410. 11. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Klaus Limbek erkender at have lånt 1000 mark af dronning Margrete.

1410. 16. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Erik 7. af Pommern bekendtgør at være Lene, som havde været Henrik van Aneveldes hustru, skyldig for 1000 lybske mark, som skal betales tilbage til fastelavn i Stralsund i hr. Arnt Polemans hus.

1410. 25. november sprog: middelnedertysk

Henrik Powisk og Klaus van der Wische lover at betale 200 mark penninge til Reimer Sehested og Sivert Sehested.

1410 sprog: middelnedertysk

Hamborg skriver til Lyneborg angående værdien af danske penge.

[1410. Senest 13. december] sprog: middelnedertysk

Hamburg skriver til Lüneburg angående værdien af danske penge.

1411. 3. januar sprog: middelnedertysk

Elisabeth, hertuginde af Sachsen, gør vitterligt for råd og borgmestre i Flensborg, at dronning Margrete har kompenseret hende for afgift og ret i denne by, og befaler, at afgiften årligt tilfalder dronning Margrete, så længe som aftalt.

1411. 3. januar sprog: middelnedertysk

Elisabeth, hertuginde af Sachsen, befaler borgerne i Åbenrå at adlyde dronning Margrete.

1411. 13. januarÅrhus sprog: middelnedertysk

Hertuginde Elisabet af Sachsen kvitterer på vegne af Henrik Gartow dronning Margrete for 100 mark lybsk.

1411. 20. januarNeuhaus sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Hertug Erik og hertuginde Elisabeth af Sachsen pantsætter byen og slottet Åbenrå med tilliggende len i birkerne Varnæs, Søderup og Alslev, sognene Kværn og Stenbjerg i Angel, deres rettighed i staden Flensborg samt Sønder-Rangstrups herred, Rise herred og det halve af Barsø til dronning Margrete i en 5-års periode for 3000 mark lybsk.

1411. 20. januar sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Kong Eriks og dronning Margretes revers til hertug Erik af Sachsen og hertuginde Elisabeth, grev Klaus' datter, af Holsten, i anledning af pantsættelsen af Åbenrå, Flensborg m.m.

1411. 22. martsHalmstad sprog: middelnedertysk

Arnold Osendorp kvitterer for 23½ læster smør.

1411. 24. martsKolding sprog: middelnedertysk

Forlig mellem kong Erik og hertuginde Elisabeth af Slesvig samt grev Henrik af Holsten hvorved kongen tilstedes at beholde Nyhus slot, Flensborg samt Wikes- og Husby-herreder i 5 år fra næstkommende sankt Hansdag som pant. Dronning Margrete tilstedes at beholde Lille Tønder slot med fogderiet, dvs. Tønder herred m.v. Bispen af Slesvig erholder Svavsted og Stubbe, og hertuginden og greven får Als, Ærø og Sundeved m.v.

1411. 25. martsKolding sprog: middelnedertysk

Traktat mellem kong Erik, hertuginde Elisabeth af Slesvig og hendes børn, samt grev Henrik af Holsten om en 5-årig fred.

1411. 27. martsKolding sprog: middelnedertysk

Biskop Johan af Slesvig og adskillige ridderes og væbneres vidnesbyrd om, at hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Henrik af Holsten samt biskoppen af Osnabrück havde indrømmet kong Erik og dronning Margrete at beholde Nyhus slot med Flensborg, Vis- og Husby-herreder i en 5-årig periode fra næstkommende sankt Hansdag, samt Tønder slot med fogderiet, Tønder-, Slogs-, Højer-, Horsbøl-, Bøking-, Viriks-, Beltring-, Pelworm-, og Før Østerherred, Sild, Ejdersted, Everskøb og Udholm i så lang tid, som brevene anviser.

1411. 6. aprilKolding sprog: middelnedertysk

Klaus von Vitzen erkender at have lånt 1000 lybske mark af dronning Margrete.

1411. 16. april sprog: middelnedertysk

De flanderske stæder sender de preussiske en afskrift af deres brev af samme dato til de forskellige korporationer, heriblandt Skånefarerne.

1411. 15. juli sprog: middelnedertysk

Reces af hansestædernes dag i Lübeck.

1411. 15. juli sprog: middelnedertysk

Hansestædernes udsendinge meddeler rådet i Danzig og i de andre preussiske stæder, at de bl.a. har forhandlet angående mange fortrædeligheder og besværligheder for den tyske hanses købmand ved Skåne, således som de højlydt og heftigt beklager.

1411. 26. juliGottorp sprog: middelnedertysk

Hertuginde Elisabet af Slesvig og grev Henrik af Slesvig kundgør, at de accepterer voldgiftskendelsen (cf. foregående nr.)

1411. 28. juli sprog: middelnedertysk

Willem van der Linden kvitterer for modtagelsen af 192 mark lybsk, som han har oppebåret af dronning Margrete.

1411. 29. juliVyborg sprog: middelnedertysk

Tord Röriksson Bonde erkender, at et angreb i Narva for tre år siden er sket på hans befaling.

1411. 2. septemberVisby sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Kong Erik, der har ladet bygge et slot i Visby på Gotland, bekræfter stadens privilegier, og bestemmer retsforholdet mellem stad og slot.

1411. 29. septemberLübeck sprog: middelnedertysk

Reces vedtaget af rådene i Lübeck, Hamburg og Lüneburg om fælles møntfod.